Med lettelse i koronarestriksjonene ble det mulig å gjennomføre årsmøtet for arbeidsåret 2020 hos Annies i gjestekroa på Dyrnes 10. mars.

19 medlemmer var til stede. Guri Otnes-Strand ledet møtet og kunne bare beklage at den annonserte utstillingen av en del av Brattvær-miniatyren og orientering om den ikke lot seg gjennomføre.

Årsmeldinger, regnskap og budsjett ble godkjent. Kontingenten vil fortsatt være kr 300.

Guri Otnes-Strand ble valgt som leder, nestleder Karle Gjernes, kasserer Elisabeth Sørli og styremedlem Per Ellevsøy. Peggy Kruse sa ja til å være nytt varamedlem.

Årsplana ble vedtatt med forbehold om at koronarestriksjonene ikke hindrer dette. Her planlegges vårmøte og høstmøte med kåseri, sommervandring på Råket og medlemsverving.

Etter selve årsmøtet kom det flere innspill om aktiviteter laget kan være med på å gjennomføre.

Til slutt serverte Annie kaffe, deilige smørbrød, vafler og mer til. Takk igjen til Annie!

2021arsmote2

 

Årsmelding 2020

Styret i Smøla historielag i 2020 har vært:

Styreleder: Magne Bastian Lervik (Guri Otnes-Strand konstituert fra 31.08.2020)

Nestleder:  Karle Gjernes

Sekretær:  Inger Anne Rangnes

Kasserer:   Elisabeth Sørli

Styremedlem: Guri Otnes-Strand

Vara til styret: Per Ellevsøy (konstituert styremedlem fra 31.08.2020)

                      Jan Lervik

                      Kjell Gundersen

Revisor:          Svein Ivar Iversen

Vara:              Svein Rangnes

Det er i løpet av 2020 avholdt 5 styremøter der det i alt er behandlet 18 saker.

2020 ble et helt annerledes år for alle, også for Smøla historielag.

Årsplanen var lagt, og 14. mars skulle vi arrangere årsmøte med kåseri av Leo Oterhals. Som alle vet ble Norge stengt ned 12. mars.

Årsmøte og kåseri måtte utsettes, det ble heller ingen sommertur.

Vår leder Magne Bastian Lervik flyttet fra Smøla i august, og styremedlem Guri Otnes-Strand ble konstituert som leder. Per Ellevsøy rykket samtidig opp fra vara til styremedlem.

Smølaminne: Redaksjonen for Smølaminne 2020 har bestått av: Magne Gjernes, Elisabeth Sørli, Magne B. Lervik og skribent, korrekturleser og kontaktperson med trykkeriet: Svein Rangnes.

Styret takker redaksjonen for godt utført arbeid og sier seg svært godt fornøyd med et innholdsrikt Smølaminne 2020.

Takk også til 8. klassen ved Smøla ungdomsskole. Naturlig nok solgte de færre hefter i år enn i fjor, da de i år ikke fikk gå på dørene og selge. Elevene solgte via infolapper i postkassene og stands på butikker der det var plass for dette.

Årsmøte: I august kunne vi arrangere et enkelt årsmøte uten foredrag. Denne gang i møterommet på Hopen brygge. 10 medlemmer møtte.

Foredrag: I oktober fikk vi mulighet til å arrangere foredrag om smølakunstneren Hagerup ved Kristian Fostervold. Dette ble gjennomført i gymsalen i Bakkamyra skole.

Han var en engasjert foredragsholder som hadde mye kunnskap om Hagerup og hans virke både i Trondheim, i Angvika og på Sunnmøre.

Han hadde selv sett mange av Hagerups arbeider og formidlet med stort engasjement. Etterpå var det enkel servering av kaffe og kaker.

Nytt fra Smøla historielag: To utgivelser er sendt ut til alle medlemmer

Inntektsbringende arbeid: Smøla historielag har også dette året på bestilling fra Næringssenteret utført en del betalte oppdrag:

Samlet bilder til kulturminneplan kr 8000

Levert lokalhistorisk stoff og bilder til appen Voice of Norway kr 6000

Utarbeidet guide for Brattvær kirke i norsk og engelsk utgave kr 8000

Hjemmeside og Facebook-side: På lagets hjemmeside finnes for eksempel informasjon om lagets virksomhet, billedserier med blant annet fanehistorien i tekst og bilder, referat fra møter og turer, arkivlister og salgsprodukter. Redaktør er Inger Anne Rangnes.

I år opprettet Guri Otnes-Strand facebook-side for Smøla historielag. Dermed har vi fått muligheten til å nå ut til flere som er interessert i lokalhistorien vår.

Smøla, den 08.03.2021 Guri Otnes-Strand - Konstituert leder

2021arsmote1

 

Årsmelding 2020 Lokalhistorisk arkiv

Arbeidsgruppa i 2020:

Inger Anne Rangnes - leder

Judy Rangnes          - sekretær

Jarl Kåre Rangnes    - medlem

Rannei Botten          - representant for Nordmøre museum

Magne Bastian Lervik - styrets representant

   Arkivgruppa har hatt ett møte i 2020 der årsmelding og nye arbeidsoppgavene ble gjennomgått og fordelt.

Pr. 31.12.2020 er 326 ulike arkivenheter (lag, foreninger, foretak, privatarkiv o.l.) registrert.

De fleste registreringslistene er lagt ut på Smøla historielag sin hjemmeside.

Vi har i løpet av året mottatt 33 innleveringer.

Vi søkte og fikk tildelt 15.000 kr fra Jan Leithes minnefond for å klargjøre arkivmateriellet etter væreierne på Veiholmen og gjøre dette tilgjengelig. Protokollene hadde vært i kontakt med fukt og ble derfor satt inn til nedfrysing på fryselageret hos Hopmark Havfiske på Vikan, etter at protokoll hadde blitt pakket enkeltvis i plastposer og lagt i pappkasser.

Etter tining ble hver protokoll støvsugd før de ble registrert og merket. Deretter ble de satt i bokser og esker. De 243 protokollene er nå tilgjengelig for publikum.

Arkivet har hatt åpent den andre tirsdagen i hver måned med unntak av noen måneder p.g.a. korononasituasjonen. 16 personer har vært innom – i tillegg har det vært 84 besøk utenom faste åpningsdager.

Vi får også henvendelser pr. mail og telefon angående lokalhistorisk materiell til ulikt bruk.

Takk til Sjoukje Jongejan som har deltatt i arkivarbeidet på onsdager. Hun sorterer klipparkivet vårt etter emner og dato. Her finnes Smøla-klipp fra blant annet aviser, blad og tidsskrifter.

Lokalhistorisk arkiv 04. januar 2021                 Inger Anne Rangnes -Leder

Regnskap 2020

Foto: Svein Rangnes

Årsmøtet var planlagt til den 14. mars, men restriksjonene i forbindelse med koronaviruset satte en stopper for gjennomføringen. Derfor ble dette utsatt, og først 6. august kunne vi avholde møtet i Møterommet på Hopen brygge. Av samme årsak ble foredraget vi hadde satt opp, sløyfet.

Det møtte 10 medlemmer.

Da vår leder Magne Bastian Lervik ikke kunne møte, ble nestleder Karle valgt som møteleder. Han ledet oss med lang møteerfaring igjennom sakslista.

Årsmeldingene, regnskap og budsjett ble enstemmig godkjent.

Kontingenten for 2021 blir den samme som i 2020, det vil si kr 300.

Valg: Nytt medlem i styret blir Guri Otnes - Inger Anne Rangnes tar gjenvalg. Nytt varamedlem ble Kjell Gundersen.

I valgnemnda stiller nå Else Jorunn Lillenes.

Det er vanskelig å sette opp en årsplan bortsett fra at Smølaminne 2020 blir klart før jul. Vi ønsker å arrangere et høstmøte, men alt avhenger av koronasituasjonen.

Ingen nye saker var meldt til styret innen fristen før årsmøtet.

 

Årsmelding for 2019

Styret i Smøla historielag i 2019 har vært:

Styreleder:      Magne Bastian Lervik

Nestleder:       Karle Gjernes

Sekretær:       Inger Anne Rangnes

Kasserer:        Elisabeth Sørli

Styremedlem: Per Bastian Kuløy

Vara til styret: Jan Lervik

                      Noralf Reitan

Revisor:          Svein Ivar Iversen

Vara:              Svein Rangnes

Det er avholdt 2 styremøter der det i alt er behandlet 8 saker.

Smølaminne

Redaksjonen for Smølaminne 2019 har bestått av: Magne Gjernes, Elisabeth Sørli, Magne B. Lervik og en uunnværlig skribent, korrekturleser og kontaktperson med trykkeriet: Svein Rangnes.

Styret takker redaksjonen for eksemplarisk utført arbeid og sier seg særs godt fornøyd med et innholdsrikt Smølaminne 2019.

Stor honnør til 8. klassen ved Smøla ungdomsskole som også denne gangen stilte opp og solgte …… eksemplarer ved dørsalg. Dagligvarebutikker og bokhandlere solgte også godt, og vi sitter igjen med kun et lite restparti av Smølaminne 2019.

Forfatterbesøk

Fredag 15. mars arrangerte Smøla historielag og Smøla bibliotek forfattermøte med Per Anders Todal fra Todalen i Aure. Vel 50 personer møtte opp for å få med seg foredraget. Han har jobbet som journalist i avisen Dag og Tid, men har brukt fem år på å samle stoff til boka ”Havlandet. Historia om hava som skapte Noreg”, der han på mesterlig vis skildrer havene som omgir oss. Vi ble tatt med på en spennende og interessant reise både på havet og under havoverflata. Han har vært med på tokt ute på havene sammen med fiskere, forskere og kystvakt. Dette er ei bok full av kunnskap. Her presenteres havets historier og biologi, som for eksempel om fiskens vandring, og om ødelagte korallrev. Han fortalte også om presset på ressursene, forurensing og plast. Om oppdrettsnæring og oljevirksomhet, og også om oppvarming og forsuring av havene. Han viser stor kunnskap og innsikt - og ikke minst kjærlighet til havet.

Årsmøte

På årsmøtet lørdag 16. mars stilte Paul Bakkmyr fra Aure med boka «Befolkningen på Grip gjennom 350 år». Han viste bilder og ga oss en gjennomgang av de store endringer fra et lite fiskevær til et stort samfunn og egen kommunestatus og til slutt fraflytting. I 1969 ble losstasjonen nedlagt. I 1974 flytta siste fastboende unntatt fyrvokteren. I 1977 ble fyret automatisert, og etter den tid har det vært uten fastboende. Men etterkommerne av folket på Grip tar godt vare på husene, som nå er ferieboliger.

Sommertur

Årets sommertur gikk i flott sommervær 22. juli til Brattværet. 43 voksne og barn møtte opp på småbåtkaia i Dyrnesvågen der Holberg Shipping lå klar for å frakte oss trygt utover.

For oss som måtte vente i Dyrnesvågen for å bli med siste tur med båten, ble det en interessant tur med guiden Ernst Olav Blakstad innom hans private fiskerimuseum i Kvitbryggå. Her skulle vi hatt mer tid.

Etter fire turer var alle på plass, og vår kunnskapsrike guide, Ernst Olav Blakstad, kunne starte orienteringen om fiskeværenes utvikling generelt og Brattværet spesielt. En interessant "historietime" før vi la ut på vandring.

Storhetstiden for fiskeværet var på 1600-tallet. Herfra var det kort vei til fiskefeltene. På begynnelsen av 1900-tallet fikk båtene motor, og de ble større. Med dårlige havneforhold trakk fiskerne innover og bosatte seg blant annet på Dyrnes og Råket. I 1958 ble skolen nedlagt - Brattvær kommune hadde bygd Bakkamyra skole for elever fra Dyrnes, Råket og Brattværet skolekretser. Skolebygningen er i dag bolighus.

Etter orienteringen ble det en tur opp på Ålvåret. Her kunne vi se ut til Skalmen fyr, den rike skjærgården rundt, og også til Veiholmen med Haugjegla fyr.

Vi fikk høre om skipsforliset Couqet som i 1896 forliste like ved Skalmen fyr. Den var fylt med tømmer av eik og alm. Tømmeret ble tatt i land, og sagbruk ble satt opp. Slik ble det bygningsmateriale til mange hus på Smøla.

Vi kunne også se Stæggeløya og fikk høre historien om retterstedet der den siste henrettelsen på Smøla foregikk. En trist og makaber, men sann historie.

Brattværet er et levende sommersamfunn. Husene er tatt godt vare på, og de fleste er bebodd på sommeren. Bedehuset er også velholdt, og dagen før hadde den årlige gudstjenesten blitt arrangert, denne gang med barnedåp. Døra sto åpen, og vi fikk anledning til å kikke inn i den trivelige salen.

Noen tok kaffe og niste i solveggen.

Og etter en vandring rundt øya - mange tok også turen til Mokkeløya, var det tid for hjemreise.

Digitalisering av foto

I november tok Ragnar Albertsen fra FylkesFOTOarkivet i Ålesund turen om Smøla for å hjelpe oss med digitalisering av bilder vi har mottatt i Lokalhistorisk arkiv. Etter intens jobbing i to lange dager var store deler av samlingen digitalisert. Etterarbeid ble å lage navnelister og merke originalene. Vi har fortsatt bilder som ikke er digitalisert, og vi har invitert til et nytt besøk til våren dersom dette lar seg gjøre. Vi mottar fortsatt bilder i papirutgave eller digitalt.

Guidehefter

Smøla historielag har også i løpet av året på bestilling fra Næringssenteret, utarbeidet et guidehefte for Edøya og fått oversatt guide-heftene for Brattværet og Veiholmen til norsk.

Hjemmeside

Lagets hjemmeside har flest besøk på arkivlistene. Her legges det ut og oppdateres jevnlig.

Smøla 31.03.2020 Magne Bastian Lervik -leder

Årsmelding 2019 Lokalhistorisk arkiv

Arbeidsgruppa i 2019

Inger Anne Rangnes    - leder

Judy Rangnes              - sekretær

Jarl Kåre Rangnes        - medlem

Rannei Botten              - representant for Nordmøre museum

Magne Bastian Lervik   - styrets representant

Arkivgruppa har hatt 1 møte i 2019 der årsmelding og nye arbeidsoppgavene ble gjennomgått og fordelt.

Pr. 31.12.2019 er 292 ulike arkivenheter (lag, foreninger, foretak o.l.) registrert. I løpet av høsten ble siste rest av tidligere innlevert materiell ferdig sortert, registrert og satt i bokser. Boksene er merket og materialet er nå tilgjengelig for bruk i Lokalhistorisk arkiv sine lokaler.

De fleste arkivlistene er lagt ut på Smøla historielag sin hjemmeside. Fortsatt er denne siden godt besøkt.

Det er stadig oftere spørsmål til arkivet via mail, telefon og besøk. Vi leier bilder og opplysninger og svarer så godt vi kan.

Fylkesfotoarkivar Ragnar Albertsen fra ICA Møre og Romsdal var i arkivet 13. og 14. november. Han avfotograferte store deler av fotosamlingen vår. Disse bildene er nå registrert med navn så langt vi har klart å finne disse. Fortsatt har vi en del bilder igjen som vi ønsker digitalisert.

Vi har registrert, pakket og sendt boksamlingene etter Edøy kristelige forening og Fiskeribiblioteket til Nasjonalbiblioteket.

Arkivet har hatt åpent den andre tirsdagen i hver måned unntatt juli og desember. 27 personer har deltatt – i tillegg har det vært 64 besøkende utenom faste åpningsdager.

Smøla historielag har fått laget et skilt som viser hvor vi holder til.

I 2019 har møterommet vært utleid 19 ganger i tillegg til lagets eget bruk av rommet.

I tillegg til leder har Sjoukje Jongejan vært med i arkivarbeidet på onsdager.

Vi har søkt om og fått følgende støtte:

     2 000 kr fra Smøla kommune

Takk til arkivgruppas medlemmer og Sjoukje Jongejan for innsatsen i 2019.

Regnskap 2019