Lokalhistorisk Arkiv i Smøla Kommune (LAISK)

1. Formål:

Lokalhistorisk Arkiv for Smøla skal :

· virke som kunnskapsbank, kulturbank, studiesenter og brukerarkiv for interesserte.

· formidle kultur generelt og hertil hørende utstillinger.

· samle inn, oppbevare og sikre tradisjonelt stoff fra Smøla og gjøre dette tilgjengelig.

Lokalhistorisk Arkiv for Smøla vil:

· samle inn materiale av lokalhistorisk verdi, slik som handskrevne ting, kart, fotografier, lydbånd, film, videoopptak med mer

· ta godt vare på innsamlet materiale. Trygge materialet slik det ikke går tapt eller brukes på urett måte (klausulert stoff)

· tjene den lokalhistoriske og kulturelle virksomhet i Smøla, men også det som kan være til vitenskapelig nytte

 

2. Arkivet ledes av en arbeidsgruppe på 3 medlemmer valgt av styret. Leder av arbeidsgruppen velges internt i gruppen. Funksjonstiden er 2 år.

Det knyttes en person til arbeidsgruppen fra Nordmøre Museum med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.

 

3. Arbeidsgruppen står for drift av arkivet.

Det stilles egne midler til disposisjon, og arbeidsgruppen kan engasjere nødvendig hjelp innenfor de økonomiske rammer den er gitt. Arbeidsgruppen legger frem årsmelding og regnskap for Styret, som tar det med i sin beretning og sitt regnskap til Årsmøtet.

 

4. Lokalhistorisk Arkiv for Smøla lokaliseres til Ole Soleims minne gnr. 19 bnr. 25 i Smøla kommune.

Forhold til eiere eller samarbeidspartnere:

a. Det inngås en leieavtale med hjemmelshaver av Ole Soleims minne om en leieavtale på 10 år med gjensidig oppsigelsestid på 2 år.

Styret forhandler med eier om vilkår.

b. Arkivet bygges ut med nødvendige tekniske hjelpemidler og utstyres slik de passer seg for et arkiv.

c. Arkivet eies av Smøla Historielag.

 

5. Smøla Historielag søker om midler til driften fra offentlige og private foretak.