13 medlemmer møtte opp på årsmøtet. Møtet startet med en smølasang akkompagnert av Laila Skaret på gitar. Deretter ledet Olav Birger Lervik oss stødig gjennom sakslista.

Årsmelding fra historielaget og lokalhistorisk arkiv ble godkjent. Det ble også regnskap og budsjett. Kontingenten ble hevet til 350 kr fra og med 2025. Valgkomiteen hadde fått ja fra de forespurte:

Tor Moholt og Svein Gjøstøl som nye styremedlemmer og Margrete Schølberg og Nils Sigurd Gjøstøl som vara, Ny i valgkomiteen ble Annie Barø.

Inger Anne Rangnes og Jan Lervik ble takket av med blomster.

Etter møtet og en hyggelig kaffepause med vafler og prat, ble det først orientert av Rannei Botten, prosjektleder og Inger Anne Rangnes om Stedsnavninnsamlingen som vi har fått midler fra Språkrådet for å gjennomføre. Spesielt er kartet over Midt-Smøla og østsiden fattig på navn. Flere er nå i gang med å fylle kartet med navn som ikke tidligere er registrert.

Så var det Laila Skaret sin tur til å fortelle om prosjektet Smølasangboka som historielaget skal presentere i august. Her fikk vi vist arbeidet med noteskriving og noe av kunsten som lokale kunstnere har laget.

Naturlig nok avsluttet vi møtet med nok en smølasang med tonefølge fra Laila Skaret.

Årsmelding 2023

Styret i Smøla historielag har vært

Styreleder:     Olav Lervik

Kasserer:        Elisabeth Sørli

Sekretær:       Inger Anne Rangnes

Styremedlem: Jan Lervik

Styremedlem: Martina Schader Vikan

Vara:              Roald Danielsen

                      Svein Gjøstøl

                      Else Jorun Lillenes

Revisor:          Svein Ivar Iversen

Vara:              Svein Rangnes

Det er i løpet av 2023 avholdt 6 styremøter, der det er behandlet 22 saker.

De to største sakene vi har jobbet med, er Stedsnavnprosjektet og Smølasangboka.

Stedsnavnprosjektet fikk tildelt midler av Språkrådet for å gjennomføre en navneinnsamling spesielt på østsiden og Midt-Smøla. Her er få navn registrert tidligere. Registreringen skjer digitalt. Prosjektet går over to år.

Smølasangboka er nå under redigering med håp om å få den ferdig i løpet av våren. Det er samlet 30 sanger, og lokale kunstnere bidrar med bilder.

I mars hadde vi invitert Aure historielag sitt styre på besøk for å dele billedarkivet etter Nordvestnytt. Dette arkivet inneholdt bilder fra kommunene Smøla, Tustna og Aure fra slutten av åttitallet og fram til midten av 90-tallet. Vi fikk også utvekslet erfaringer med historielagsarbeid og arkivering sammen med kaffe og snitter.

I juli arrangerte vi bygdavandring i Steinsøysundet med Lars Rosvoll som kunnskapsrik guide. Der møtte 20 deltakere som også var med og bidro med lokalkunnskap. En fin tur som ble avsluttet ved Sommerkafeen hos Smøla kajakk.

29. september holdt Svein Linge foredrag på biblioteket om krigshelten Martin Linge.

Smølaminne: Redaksjonen har også i år fullført et innholdsrikt og variert hefte. 8.-klasse ved ungdomsskolen har solgt 469 eksemplarer. Stor takk til elevene som hvert år bidrar til det gode salget.

Smøla, 14.02.2024   Olav Birger Lervik, leder

Årsmelding 2023 Lokalhistorisk arkiv i Smøla kommune

Arbeidsgruppa i 2023

Inger Anne Rangnes - leder

Jarl Kåre Rangnes    - medlem

Rannei Botten          - medlem

Guri Otnes               - styrets representant

Silje Gulstad            - representant for Smøla museum

Arkivgruppa har hatt ett møte i 2023 der arbeidsoppgaver, innkjøp, finansiering og framtida ble diskutert.

Arbeidet med registreringen av mengde arkivstoff, dvs. hyllemeter for hver arkivenhet, ble ferdigstilt og oversendt Fylkesarkivet i Ålesund.

Sjoukje Jongejan jobber med klipparkivet én dag i uka. Hun gjør en svært god jobb med systematisering av klippene. 

Vi har i løpet av året hatt besøk av 25 personer og mottatt 21 små og store innleveringer. Det er registrert 28 nye arkivenheter. Dette gjelder blant annet lag, foreninger, organisasjoner, privatarkiv og foto.

Pr. 31.12.2023 er 410 ulike arkivenheter og 86 fotosamlinger registrert.

Vi takker alle som har avlevert arkivmateriell. De fleste arkivlistene er lagt ut på Smøla historielag sin hjemmeside under fanen Arkiv.

Lokalhistorisk arkiv, 25.01.2024                Inger Anne Rangnes - Leder

Regnskap 2023

Årsplan 2024

Hele året: Stedsnavninnsamling

27. februar Vårmøte med Kalus Johan Myrvoll: Kvar kom dei eldste Smølaværingene ifra?

13. mars: Årsmøte - Dyrnes Gjestegård

August: Lansering av Smølasangboka - Rosvoll prestegård

Juli: Øy-vandring på Monsøya

September: Høstmøte med Jens Olai Jensen: Kati Anker Møller og svoger Johan Castberg

Oktober/november: Smølaminne 2024 - Utsending og salg i butikker og på nett

Møtet ble arrangert på Dyrnes gjestegård 15. mars 2023.

dyrnes gjestegard 

15 medlemmer møtte fram.

Eigun Stav Sætre startet møtet med en presentasjon av Nordmoria og nye Nordmørsmusa. Vi fikk en spennende vandring gjennom prosjektet Nordmoria, godt illustret gjennom plantegninger og modeller. Her får vi et flott bygg med et rikt innhold som bibliotek, operasal, øvingsrom, kulturskole og møteplasser.

Deretter ble den nye museumsreformen gjennomgått. Nå er Nordmørsmusea en stiftelse med hovedkontor i Kristiansund.

Etter kaffe og vafler, ble årsmøtet gjennomført med 12 medlemmer tilstede.

Årsmeldinger, regnskap og budsjett ble godkjent. Kontingenten blir fortsatt 300 kr pr. år.

Valgnemda hadde hatt en krevende jobb, da ingen ville stille som leder. Resultatet ble at styret får 2 ny medlemmer og 3 nye varamedlemmer og må konstituere seg selv. Revisor tok gjenvalg.

Årsmelding 2022

Styret i Smøla historielag i 2022 har vært:

Styreleder:      Guri Otnes

Nestleder:       Karle Gjernes

Sekretær:       Inger Anne Rangnes

Kasserer:        Elisabeth Sørli

Styremedlem:  Jan Lervik

Vara:              Kjell Gundersen

                     Lars Rosvoll

                     Kristin Glasø Karstensen

Revisor:          Svein Ivar Iversen

Vara:              Svein Rangnes

Det er i løpet av 2022 avholdt 5 styremøter der det i alt er behandlet 32 saker.

Vi hadde et fellesmøte med eierne av O. Soleims minne der vi justerte opp husleie og ble enige om å gjøre noe med parkeringsforholdene utenfor huset. Medlemstallet pr. 31.12.2022 var 138 – av dette er vel halvparten bosatt utenfor Smøla.

Vårmøtet ble i samarbeid med Smøla bibliotek arrangert i mars. Vi fikk besøk av Leo Oterhals, forfatter og kunstner, som fortalte med innlevelse historien om hurtigruteskipet Irmas forlis og skjebnen til kristiansundsjenta Muriel Vold som var med som passasjer.

Årsmøtet ble arrangert på Eco Camp på Innsmøla. Etter møtet ga museumspedagog Marcus Svenning oss en svært god presentasjon av Kystmuseet på Hitra.

Sommerturen startet ved Bakkamyra og fortsatte til Råket via Båtneset, og de aller ivrigste la turen til Utstrand. Engasjert og kunnskapsrik guide var Rolf Fredly –oppvokst på Råket.

De vel 20 som deltok, var engasjerte og deltok med ny kunnskap.

Smølaminne Redaksjonen for Smølaminne 2022 har bestått av: Magne Gjernes, Elisabeth Sørli, Merete Hofstad Dyrnes og skribent, korrekturleser og kontaktperson med trykkeriet, Svein Rangnes. Styret takker redaksjonen for godt utført arbeid og er også i år godt fornøyd med et innholdsrikt Smølaminne 2022. Takk også til 8.-klassen ved Smøla ungdomsskole som i år solgte i alt 407 eksemplarer av Smølaminne.

Høstmøtet ble arrangert i samarbeid med Smøla bibliotek. Forfatter Per Helge Pedersen kom i år ut med boka om sildefiske på Nordmøre, Havets sølv, kystens gull. Vi fikk en levende presentasjon i ord og bilder av livet på havet.

Smølasanger er det mange av. Historielaget har lenge hatt ønske om å få gitt dem ut i bokform med presentasjon av forfatterne og komponistene og illustrert av lokale kunstnere. På senhøsten ble det nedsatt en gruppe som jobber med dette. Vi håper på å få gitt ut boka våren 2024.

Nytt fra Smøla historielag ble sendt ut til alle medlemmer før årsmøtet i fjor.

Hjemmeside og Facebook-side oppdateres etter behov. Fortsatt er det arkivlistene på hjemmesiden som er mest besøkt.

Smøla, den 12.02.2023  Guri Otnes - leder

Årsmelding 2022 Lokalhistorisk arkiv

Arbeidsgruppa i 2022:

Inger Anne Rangnes   - leder

Jarl Kåre Rangnes       - medlem

Judy Rangnes             - medlem

Rannei Botten            - representerer Smøla museum

Guri Otnes                 - styrets representant

Arkivgruppa har hatt to møter i 2022 der arbeidsoppgaver, innkjøp og finansiering ble diskutert.

Med støtte fra Varigfondet kunne vi kjøpe inn ny PC til arkivet. Vi har også anskaffet en skanner for å kunne digitalisere dias.

Vi takker Judy Rangnes for hennes innsats i arkivgruppa. Rannei Botten vil nå representerer medlemmene, mens Silje Gulstad kommer inn i gruppen som representant for Smøla museum.

Det har som før vært Åpent arkiv andre tirsdagen i hver måned unntatt i juni, juli og desember.

23 personer har vært innom; i tillegg har det vært 35 besøk utenom faste åpningsdager. Arkivet får også flere henvendelser pr. mail og telefon om opplysninger av ulikt slag. Da er det kjekt å kunne finne svar i det arkiverte materiellet. 

I mai hadde vi besøk av rådgiver for privatarkiv ved Interkommunalt arkiv i Ålesund, Åsta Vadset.

Etter å ha lånt ut sanitetsforeningenes møteprotokoller og årsmeldinger til Interkommunalt arkiv i Ålesund for skanning, ble disse levert tilbake i Lokalhistorisk arkiv i september.

Bildesamlingen etter Nordvestnytt som vi overtok, dekker både Smøla og Aure kommuner. Vi har gått igjennom samlingen og har tilbudt Aure historielag å få overta bildene fra deres region.

Sjoukje Jongejan har fortsatt møtt opp hver onsdag for å jobbe med klipparkivet, som nå er både systematisert og innholdsrikt. Men fortsatt har vi mye usortert klipp, så Sjoukjes hjelp er uvurderlig.

Pr. 31.12.2022 er 383 ulike arkivenheter (lag, foreninger, foretak, privatarkiv o.l.) registrert.

Vi har i løpet av året mottatt 27 små og store innleveringer og registrert 23 nye arkivenheter. Dette gjelder blant annet lag, foreninger, organisasjoner, privatarkiv og foto. Vi takker alle som har avlevert arkivmateriell. De fleste arkivlistene er lagt ut på Smøla historielag sin hjemmeside under fanen Arkiv.

Lokalhistorisk arkiv, 05. februar 2022 Inger Anne Rangnes - leder

Regnskap

Årsplan

Åpent arkiv hver 2. tirsdag i måneden unntatt juli, august og desember.

1. mars besøk av styret i Aure historielag.

15. mars Årsmøte

April: Vårmøte

11. juli: bygdevandring i Steisøysundet

Høst: Stedsnavnprosjekt?

September: Høstmøte med Jens Olai Jensen

Oktober/november: Smølaminne 2023