Årsmøtet 2022 ble arrangert i Eco Camp på Innsmøla. Her møtte 15 medlemmer og 4 andre. Årsmeldinger, regnskap og budsjett ble presentert og godkjent. Kontingenten ble ikke forandret - den blir på kr 300 også i 2023.

Valgnemnda ved Halstein Spjelkavik la fram sitt forslag som ble godtatt. Inger Anne Rangnes ble gjenvalgt som styremedlem, Jan Lervik ble nytt styremedlem. Nye varamedlemmer: Kristin Glasø Karstensen og Lars Rosvoll, mens tredje varamedlem Kjell Gundersen ble gjenvalgt. Revisor Svein Rangnes takket ja til gjenvalg.

Etter at selve årsmøtebehandlingen var ferdig, fikk vi en engasjert og levende presentasjon av Kystmuseet på Hitra ved Marcus Svenning, som arbeider som museumspedagog der.

aarsmote 2022

 Årsmelding 2021

Styret i Smøla historielag 2021 har vært:

Styreleder:     Guri Otnes

Nestleder:      Karle Gjernes

Kasserer:       Elisabeth Sørli

Sekretær:      Inger Anne Rangnes

Styremedlem:Per Harald Ellevsøy

Vara:             Jan Lervik

Vara:             Kjell Gundersen

Vara:             Peggy Kruse

Vi startet året optimistisk ved å legge en årsplan som vi presenterte på årsmøtet i mars. Snart viste det seg at vi ikke kunne gjennomføre planlagt vårmøte på grunn av koronarestriksjonene.

Så kom sommeren, og årets sommertur Bygdevandring på Råket ble annonsert. Dagen opprant med sørvestkuling, så vi måtte igjen avlyse på kort varsel. Turleder Karle Gjernes møtte likevel opp på startstedet ved ankeret på Bakkamyra for å ta imot de som ikke var klar over avlysingen. Her var det en del oppmøtte, og Karle fikk orientert om turen og utvekslet kunnskap om Råkets næringshistorie. Deretter ble selve vandringen avlyst.

Høstmøtet ble gjennomført. Her var temaet Nordmøres næringshistorie fortalt av Svein Gustav Olsen. Oppmøtet var heller sparsomt, noe vi tilskriver koronasituasjonen.

Smølaminneredaksjonen ved Svein Rangnes, Magne Gjernes og Elisabeth Sørli kunne også i 2021 presentere en fyldig og interessant årbok med ulike artikler og emner. De har jobbet uavhengig av koronaepidemien og samler mye godt stoff. Vi takker for godt gjennomført arbeid.

8. klasse kunne i år gå på dørene for å selge Smølaminne. De ble godt mottatt, og de solgte hele 414 eksemplarer av årets årbok.Salget via butikker og Lokalhistorisk arkivet har også vært bra. Det er også en del etterspørsel etter eldre utgaver av Smølaminne.

Med så liten aktivitet ble det sendt ut bare ett nummer av Nytt fra Smøla historielag dette året.

Av inntektsbringende arbeid har vi utarbeidet guide på norsk og engelsk for øyer og vær i Sørsmøla-området.

Historielaget deltok i arbeidet med kulturplanen for Smøla. Nå er Lokalhistorisk arkiv en del av denne planen.

Hjemmesiden og spesielt arkivlistene er godt besøkt. Salg av Smølaminne via samme side har også økt.

Den største investeringen dette året har vært kjøp og installasjon av automatisk avfukter i arkiv-rommet. Her har vi hatt 2 manuelle avfuktere stående og vært avhengige av å tømme disse jevnlig. Det betød at luftfuktigheten varierte. Med ny automatisk avfukter holder vi nå stabil luftfuktighet og opplever en god luftkvalitet. Takk til primus motor Jarl Rangnes for vel gjennomført prosjekt.

Vi har hatt 6 styremøter og har pr. 31.12.2021 er medlemstall på 143.

Smøla, 04.02.2022 Guri Otnes, leder

Årsmelding 2021 Lokalhistorisk arkiv

Arbeidsgruppa i 2021:

Inger Anne Rangnes  - leder

Judy Rangnes           - sekretær

Jarl Kåre Rangnes     - medlem

Rannei Botten           - representant for Nordmøre museum

Guri Otnes                - styrets representant

Arkivgruppa har hatt ett møte i 2021 der årsmelding ble gjennomgått og nye arbeidsoppgaver ble fordelt.

Pr. 31.12.2021 er 360 ulike arkivenheter (lag, foreninger, foretak, privatarkiv o.l.) registrert.

Vi har i løpet av året mottatt 19 innleveringer og registrert 34 nye arkivenheter. Dette gjelder blant annet lag, foreninger, organisasjoner, privatarkiv og foto. De fleste arkivlistene er lagt ut på Smøla historielag sin hjemmeside under fanen Arkiv.

I februar hadde vi besøk fra Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal ved leder Torstein Skeide Olsen og rådgiver Geir Håvard Ellingsen. De fikk en omvisning samtidig som de tok med for skanning protokollene til sanitetsforeningene.

Denne skanningen er et prosjekt Møre og Romsdal sanitetsforening har finansiert og gjelder alle foreninger i fylket. Smølas sanitetsforeninger og Lokalhistorisk arkiv satte som betingelse at vi får protokollene tilbake etter skanning. Prosjektet skal være ferdig i løpet av vinteren 2022.

Den største endringen dette året ble installasjonen av automatisk avfukter i arkivrommet. Nå holder rommet stabil luftfuktighet, og oppbevaringsforholdene er dermed blitt svært gode.

Lokalhistorisk arkiv hadde på grunn av koronarestriksjonene ikke månedlig Åpen dag før i juni. Deretter har det som før vært åpent andre tirsdagen i hver måned. 13 personer har vært innom – i tillegg har det vært 33 besøk utenom faste åpningsdager. Arkivet får også stadig flere henvendelser pr. mail og telefon med spørsmål om lokalhistorisk hjelp.  

Sjoukje Jongejan har også dette året jobbet i arkivet hver onsdag med hovedansvar for klipparkivet.

Lokalhistorisk arkiv, 18. januar 2022                Inger Anne Rangnes, Leder

Årsplan Smøla historielag

Åpent arkiv hver 2. tirsdag i måneden kl. 15 - 18 (unntatt juli, august og desember).

Vårmøte med Leo Oterhals som foredragsholder 28. mars

Bygdevandring på Råket 11. juli

Høstmøte i oktober - Sangkveld

Utgi nytt Smølaminne i oktober

Servering av kaffe, vafler og deilig grøt før foredraget av Marcus Svenning, museumspedagog ved Kystmuseet på Hitra. Gjennom fortelling og bilder ga han et godt og interessant bilde av arbeidet med lokalhistorien på Hitra.

Regnskap

Med lettelse i koronarestriksjonene ble det mulig å gjennomføre årsmøtet for arbeidsåret 2020 hos Annies i gjestekroa på Dyrnes 10. mars.

19 medlemmer var til stede. Guri Otnes-Strand ledet møtet og kunne bare beklage at den annonserte utstillingen av en del av Brattvær-miniatyren og orientering om den ikke lot seg gjennomføre.

Årsmeldinger, regnskap og budsjett ble godkjent. Kontingenten vil fortsatt være kr 300.

Guri Otnes-Strand ble valgt som leder, nestleder Karle Gjernes, kasserer Elisabeth Sørli og styremedlem Per Ellevsøy. Peggy Kruse sa ja til å være nytt varamedlem.

Årsplana ble vedtatt med forbehold om at koronarestriksjonene ikke hindrer dette. Her planlegges vårmøte og høstmøte med kåseri, sommervandring på Råket og medlemsverving.

Etter selve årsmøtet kom det flere innspill om aktiviteter laget kan være med på å gjennomføre.

Til slutt serverte Annie kaffe, deilige smørbrød, vafler og mer til. Takk igjen til Annie!

2021arsmote2

 

Årsmelding 2020

Styret i Smøla historielag i 2020 har vært:

Styreleder: Magne Bastian Lervik (Guri Otnes-Strand konstituert fra 31.08.2020)

Nestleder:  Karle Gjernes

Sekretær:  Inger Anne Rangnes

Kasserer:   Elisabeth Sørli

Styremedlem: Guri Otnes-Strand

Vara til styret: Per Ellevsøy (konstituert styremedlem fra 31.08.2020)

                      Jan Lervik

                      Kjell Gundersen

Revisor:          Svein Ivar Iversen

Vara:              Svein Rangnes

Det er i løpet av 2020 avholdt 5 styremøter der det i alt er behandlet 18 saker.

2020 ble et helt annerledes år for alle, også for Smøla historielag.

Årsplanen var lagt, og 14. mars skulle vi arrangere årsmøte med kåseri av Leo Oterhals. Som alle vet ble Norge stengt ned 12. mars.

Årsmøte og kåseri måtte utsettes, det ble heller ingen sommertur.

Vår leder Magne Bastian Lervik flyttet fra Smøla i august, og styremedlem Guri Otnes-Strand ble konstituert som leder. Per Ellevsøy rykket samtidig opp fra vara til styremedlem.

Smølaminne: Redaksjonen for Smølaminne 2020 har bestått av: Magne Gjernes, Elisabeth Sørli, Magne B. Lervik og skribent, korrekturleser og kontaktperson med trykkeriet: Svein Rangnes.

Styret takker redaksjonen for godt utført arbeid og sier seg svært godt fornøyd med et innholdsrikt Smølaminne 2020.

Takk også til 8. klassen ved Smøla ungdomsskole. Naturlig nok solgte de færre hefter i år enn i fjor, da de i år ikke fikk gå på dørene og selge. Elevene solgte via infolapper i postkassene og stands på butikker der det var plass for dette.

Årsmøte: I august kunne vi arrangere et enkelt årsmøte uten foredrag. Denne gang i møterommet på Hopen brygge. 10 medlemmer møtte.

Foredrag: I oktober fikk vi mulighet til å arrangere foredrag om smølakunstneren Hagerup ved Kristian Fostervold. Dette ble gjennomført i gymsalen i Bakkamyra skole.

Han var en engasjert foredragsholder som hadde mye kunnskap om Hagerup og hans virke både i Trondheim, i Angvika og på Sunnmøre.

Han hadde selv sett mange av Hagerups arbeider og formidlet med stort engasjement. Etterpå var det enkel servering av kaffe og kaker.

Nytt fra Smøla historielag: To utgivelser er sendt ut til alle medlemmer

Inntektsbringende arbeid: Smøla historielag har også dette året på bestilling fra Næringssenteret utført en del betalte oppdrag:

Samlet bilder til kulturminneplan kr 8000

Levert lokalhistorisk stoff og bilder til appen Voice of Norway kr 6000

Utarbeidet guide for Brattvær kirke i norsk og engelsk utgave kr 8000

Hjemmeside og Facebook-side: På lagets hjemmeside finnes for eksempel informasjon om lagets virksomhet, billedserier med blant annet fanehistorien i tekst og bilder, referat fra møter og turer, arkivlister og salgsprodukter. Redaktør er Inger Anne Rangnes.

I år opprettet Guri Otnes-Strand facebook-side for Smøla historielag. Dermed har vi fått muligheten til å nå ut til flere som er interessert i lokalhistorien vår.

Smøla, den 08.03.2021 Guri Otnes-Strand - Konstituert leder

2021arsmote1

 

Årsmelding 2020 Lokalhistorisk arkiv

Arbeidsgruppa i 2020:

Inger Anne Rangnes - leder

Judy Rangnes          - sekretær

Jarl Kåre Rangnes    - medlem

Rannei Botten          - representant for Nordmøre museum

Magne Bastian Lervik - styrets representant

   Arkivgruppa har hatt ett møte i 2020 der årsmelding og nye arbeidsoppgavene ble gjennomgått og fordelt.

Pr. 31.12.2020 er 326 ulike arkivenheter (lag, foreninger, foretak, privatarkiv o.l.) registrert.

De fleste registreringslistene er lagt ut på Smøla historielag sin hjemmeside.

Vi har i løpet av året mottatt 33 innleveringer.

Vi søkte og fikk tildelt 15.000 kr fra Jan Leithes minnefond for å klargjøre arkivmateriellet etter væreierne på Veiholmen og gjøre dette tilgjengelig. Protokollene hadde vært i kontakt med fukt og ble derfor satt inn til nedfrysing på fryselageret hos Hopmark Havfiske på Vikan, etter at protokoll hadde blitt pakket enkeltvis i plastposer og lagt i pappkasser.

Etter tining ble hver protokoll støvsugd før de ble registrert og merket. Deretter ble de satt i bokser og esker. De 243 protokollene er nå tilgjengelig for publikum.

Arkivet har hatt åpent den andre tirsdagen i hver måned med unntak av noen måneder p.g.a. korononasituasjonen. 16 personer har vært innom – i tillegg har det vært 84 besøk utenom faste åpningsdager.

Vi får også henvendelser pr. mail og telefon angående lokalhistorisk materiell til ulikt bruk.

Takk til Sjoukje Jongejan som har deltatt i arkivarbeidet på onsdager. Hun sorterer klipparkivet vårt etter emner og dato. Her finnes Smøla-klipp fra blant annet aviser, blad og tidsskrifter.

Lokalhistorisk arkiv 04. januar 2021                 Inger Anne Rangnes -Leder

Regnskap 2020