Årsmøtet 2022 ble arrangert i Eco Camp på Innsmøla. Her møtte 15 medlemmer og 4 andre. Årsmeldinger, regnskap og budsjett ble presentert og godkjent. Kontingenten ble ikke forandret - den blir på kr 300 også i 2023.

Valgnemnda ved Halstein Spjelkavik la fram sitt forslag som ble godtatt. Inger Anne Rangnes ble gjenvalgt som styremedlem, Jan Lervik ble nytt styremedlem. Nye varamedlemmer: Kristin Glasø Karstensen og Lars Rosvoll, mens tredje varamedlem Kjell Gundersen ble gjenvalgt. Revisor Svein Rangnes takket ja til gjenvalg.

Etter at selve årsmøtebehandlingen var ferdig, fikk vi en engasjert og levende presentasjon av Kystmuseet på Hitra ved Marcus Svenning, som arbeider som museumspedagog der.

aarsmote 2022

 Årsmelding 2021

Styret i Smøla historielag 2021 har vært:

Styreleder:     Guri Otnes

Nestleder:      Karle Gjernes

Kasserer:       Elisabeth Sørli

Sekretær:      Inger Anne Rangnes

Styremedlem:Per Harald Ellevsøy

Vara:             Jan Lervik

Vara:             Kjell Gundersen

Vara:             Peggy Kruse

Vi startet året optimistisk ved å legge en årsplan som vi presenterte på årsmøtet i mars. Snart viste det seg at vi ikke kunne gjennomføre planlagt vårmøte på grunn av koronarestriksjonene.

Så kom sommeren, og årets sommertur Bygdevandring på Råket ble annonsert. Dagen opprant med sørvestkuling, så vi måtte igjen avlyse på kort varsel. Turleder Karle Gjernes møtte likevel opp på startstedet ved ankeret på Bakkamyra for å ta imot de som ikke var klar over avlysingen. Her var det en del oppmøtte, og Karle fikk orientert om turen og utvekslet kunnskap om Råkets næringshistorie. Deretter ble selve vandringen avlyst.

Høstmøtet ble gjennomført. Her var temaet Nordmøres næringshistorie fortalt av Svein Gustav Olsen. Oppmøtet var heller sparsomt, noe vi tilskriver koronasituasjonen.

Smølaminneredaksjonen ved Svein Rangnes, Magne Gjernes og Elisabeth Sørli kunne også i 2021 presentere en fyldig og interessant årbok med ulike artikler og emner. De har jobbet uavhengig av koronaepidemien og samler mye godt stoff. Vi takker for godt gjennomført arbeid.

8. klasse kunne i år gå på dørene for å selge Smølaminne. De ble godt mottatt, og de solgte hele 414 eksemplarer av årets årbok.Salget via butikker og Lokalhistorisk arkivet har også vært bra. Det er også en del etterspørsel etter eldre utgaver av Smølaminne.

Med så liten aktivitet ble det sendt ut bare ett nummer av Nytt fra Smøla historielag dette året.

Av inntektsbringende arbeid har vi utarbeidet guide på norsk og engelsk for øyer og vær i Sørsmøla-området.

Historielaget deltok i arbeidet med kulturplanen for Smøla. Nå er Lokalhistorisk arkiv en del av denne planen.

Hjemmesiden og spesielt arkivlistene er godt besøkt. Salg av Smølaminne via samme side har også økt.

Den største investeringen dette året har vært kjøp og installasjon av automatisk avfukter i arkiv-rommet. Her har vi hatt 2 manuelle avfuktere stående og vært avhengige av å tømme disse jevnlig. Det betød at luftfuktigheten varierte. Med ny automatisk avfukter holder vi nå stabil luftfuktighet og opplever en god luftkvalitet. Takk til primus motor Jarl Rangnes for vel gjennomført prosjekt.

Vi har hatt 6 styremøter og har pr. 31.12.2021 er medlemstall på 143.

Smøla, 04.02.2022 Guri Otnes, leder

Årsmelding 2021 Lokalhistorisk arkiv

Arbeidsgruppa i 2021:

Inger Anne Rangnes  - leder

Judy Rangnes           - sekretær

Jarl Kåre Rangnes     - medlem

Rannei Botten           - representant for Nordmøre museum

Guri Otnes                - styrets representant

Arkivgruppa har hatt ett møte i 2021 der årsmelding ble gjennomgått og nye arbeidsoppgaver ble fordelt.

Pr. 31.12.2021 er 360 ulike arkivenheter (lag, foreninger, foretak, privatarkiv o.l.) registrert.

Vi har i løpet av året mottatt 19 innleveringer og registrert 34 nye arkivenheter. Dette gjelder blant annet lag, foreninger, organisasjoner, privatarkiv og foto. De fleste arkivlistene er lagt ut på Smøla historielag sin hjemmeside under fanen Arkiv.

I februar hadde vi besøk fra Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal ved leder Torstein Skeide Olsen og rådgiver Geir Håvard Ellingsen. De fikk en omvisning samtidig som de tok med for skanning protokollene til sanitetsforeningene.

Denne skanningen er et prosjekt Møre og Romsdal sanitetsforening har finansiert og gjelder alle foreninger i fylket. Smølas sanitetsforeninger og Lokalhistorisk arkiv satte som betingelse at vi får protokollene tilbake etter skanning. Prosjektet skal være ferdig i løpet av vinteren 2022.

Den største endringen dette året ble installasjonen av automatisk avfukter i arkivrommet. Nå holder rommet stabil luftfuktighet, og oppbevaringsforholdene er dermed blitt svært gode.

Lokalhistorisk arkiv hadde på grunn av koronarestriksjonene ikke månedlig Åpen dag før i juni. Deretter har det som før vært åpent andre tirsdagen i hver måned. 13 personer har vært innom – i tillegg har det vært 33 besøk utenom faste åpningsdager. Arkivet får også stadig flere henvendelser pr. mail og telefon med spørsmål om lokalhistorisk hjelp.  

Sjoukje Jongejan har også dette året jobbet i arkivet hver onsdag med hovedansvar for klipparkivet.

Lokalhistorisk arkiv, 18. januar 2022                Inger Anne Rangnes, Leder

Årsplan Smøla historielag

Åpent arkiv hver 2. tirsdag i måneden kl. 15 - 18 (unntatt juli, august og desember).

Vårmøte med Leo Oterhals som foredragsholder 28. mars

Bygdevandring på Råket 11. juli

Høstmøte i oktober - Sangkveld

Utgi nytt Smølaminne i oktober

Servering av kaffe, vafler og deilig grøt før foredraget av Marcus Svenning, museumspedagog ved Kystmuseet på Hitra. Gjennom fortelling og bilder ga han et godt og interessant bilde av arbeidet med lokalhistorien på Hitra.

Regnskap