Årsmøte i Smøla historielag lørdag 21. april 2012 kl 16.00 i Annies gjestekro på Dyrnes valgte dette styret:

 

Fra venstre: Peggy Kruse, Karle Gjernes, Margrete Skjølberg, Lars Rosvoll, Per Harald Ellevsøy

Årsmøtet i 2012 er avvikla og det nye styret i laget ser slik ut:

Karle Gjernes, leder - ikke på valg  
Lars Rosvoll, nestleder - ikke på valg  
Peggy Kruse, sekretær - ikke på valg  
Per Harald Ellevsøy, styremedlem - ny
Margrete Skjølberg, styremedlem - ny
Judy Rangnes og Kjell Gundersen hadde sagt fra seg gjenvalg.  
Vi ønsker Per Harald og Margrete velkommen til samarbeid i  styret. Takk til Judy og Kjell for godt arbeid og vi regner med at de fortsatt tar et tak for historielaget når det trengs.
Varamedlemmer:  
Lars Arnfinn Roksvåg - gjenvalg  
Bjørg Karin Severinsen - gjenvalg  
Kjell Petter Walseth - gjenvalg
Revisor 1: Svein Ivar Iversen - gjenvalg
Revisor 2: Svein Rangnes - gjenvalg
Valgnemnd: Per Halse, leder - ikke på valg   
Eva Flataukan - ikke på valg     
Karen Johanne Kristiansen - ny

Årsmelding 2011

Smølaminne 2011 kom i salg fra november. Redaksjonen med Bjørg Træthaug, Reidun Åstasund, Lars Roksvåg og Lars Rosvoll leverte et solid og godt arbeid. Sammen med Holms Grafiske, som også i år har trykt årboka, og Svein Rangnes som har hatt ansvar for korrekturlesingen, er det blitt ei flott årbok. 8. klasse ved Smøla ungdomsskole solgte først 354 eksemplar ved dørsalg. I tillegg har salget gått bra ved utsalgene her på Smøla og i Kristiansund. I tillegg er det en del salg på postordre. Det kommer også sporadiske bestillinger på 2010, 2009 og 2008.
Medlemsbladet Nytt fra Smøla historielag har i år kommet med 3 nummer med til sammen 16-A5 sider og virker som et bindeledd mellom styret og medlemmene. Kontorspar Engvig i Kristiansund har også dette året kopiert dette gratis for oss.
Hjemmesida smola.historielag.org Vi prøver å oppdatere denne jamt. Vi legger inn når det er noe nytt på gang i historielaget. Men det er klart at det ikke er daglig forandring på siden. Medlemmene bør komme med gode innspill.
Vårmøte ble holdt 5. mai i ungdomshuset på Jøstølen. Tor Erik Jenstad og Unni Ulltveit hadde ei lydhør forsamling. Tittelen var Godlåt og godtal, og temaet var ord og uttrykk med musikk til. En trivelig kveld i et ærverdig hus.
Tur. Laget hadde tur til Ringsøya 30. juli, der 25 personer deltok. Det ble en svært vellykka tur.. Anne Karin og Randi Gustad sammen med Eirik Heggemsnes tok imot oss med stor entusiasme. Stor takk til familien for utvist gjestfrihet. Egil Betten sto for transporten og Kjell Gundersen hadde opplegget for turen.
Kulturminnedagen. Nestleder deltok i planleggingen av kulturminnedagen 11. september 2011 på Edøya sammen ed Smøla museum og kulturetaten i Smøla kommune.
Bygdavandring. 17. september var det bygdavandring på Nordvika. Der fikk vi med oss krigshistorie, industrihistorie, handelshistorie og kommunehistorie. Lars Roksvåg hadde gjort et godt forarbeileda vandringen.
Høstmøte. Her var temaet Dampen, og vi tok for oss ruteopplegget for dampbåtrutene rundt smøla og «fjordabåtene» ellers på Nordmøre. Medlemmer av Norsk skipshistorisk selskap Nordmøre og Venner av Hopen brygge var medarrangører til historielaget. Jørgen Strand, Nils Wullum, Karle Gjernes og Tony Hopen orienterte om hvert sitt tema. Møtet hadde godt oppmøte.
Innflytterdagen. 12.12.2011 hadde Smøla kommune lagt opp til presentasjon av kommune og frivillige organisasjoner i Smølahallen. Historielaget presenterte seg med egen stand.
Historiske bilder. Det gjenstår og få en systematisk registrering av Widerøe-bildene. Likeens er det andre Smølabilder. Mange er å finne under www.fylkesfoto.no
Historiske leiker. Judy Rangnes var med på planlegging og gjennomføring av historiske leiker for barn på Gurisentret under Vrimmel/Barnelarm under Vindmøllelarm 6. august.
Rydd et kulturminne var en oppgave Innsmøla skole meldte seg på. Leder i Smøla historielag var med og gikk opp traseen for den game stien og kjerreveien Steinkleiva. Skoleelevene ryddet stien som er jevnt brukt av turgåere. Skolen fikk 3000 kr fra stiftelsen Norsk kulturarv for arbeidet. Det skal brukes til utstyr for for vedlikehold av stien
Smøla bygaarkiv Judy Rangnes og Jonna Tang Kuløy hadde utarbeidet et forslag til vedtekter som er lagt fram for styret. Historielaget håper med det å få disse inn i fastere form, og navnet blir Lokalhistoriskarkiv for Smøla.
Slåttar, salmar, stev og stubbar frå Smøla. Dette prosjektet går nå mot ferdig utført. Salget av boka står igjen. Det er 10 sponsorer for boka som til sammen har ytt 74 000 kr. I tillegg har styret budsjettert med 25 000 kr. Det er inngått avtale med Terje Sundet og Åslaug Rise Holberg om rettene til det til det trykte materialet. Smøla historielag er forlag. Holm Grafiske AS står for trykking og ferdigstilling.
Medlemsutvikling. Interessen for historielaget er økende. I 2011: 116 medlemmer.
Styret vil takke alle samarbeidspartnere i 2011 så som V/Lilly Erna Gjernes for bruk av møtelokale, Smøla Folkebibliotek, redaksjonen i smølaminne, korrekturleser, trykkeri, skribenter, kasserer, Terje Sundet og Åslaug Rise Holberg, sponsorer og samarbeidspartnere i Smøla museum og Smøla kommune for konstruktivt samarbeid.


Årsmøtet vedtok denne Arbeidsplanen for 2012
1: Gi ut Smølaminne 2012
2: Salg av Slåttar, salmer, stev og stubbar fra Smøla
3: Presentasjonskonsert av Slåttar, salmer, stev og stubbar fra Smøla
4: Øytur til Råkholmene 1. lørdag i juli
5: Utflukt til Melland fort
6: Høstmøte
7: Utvikle Lokalhistorisk arkiv

Regnskap 2011

 

Årsmøtet ble arrangert 9. april 2011 på Annies gjestekro på Dyrnes.

Etter årsmøtet holdt Terje Holm et interessant lysbildekåseri om ferjer og ferjetrafikk, og Stein Sættem om skanning og det å ta vare på bilder.

Styret:
Karle Gjernes, leder    
Kjell Gundersen, nestleder  
Peggy Kruse, sekretær
Lars Rosvoll
Judy Rangnes    
Varamedlemmer: Lars Roksvåg, Bjørg Severinsen og Kjell Petter Walseth
I tillegg er Jonna Tang Kuløy kasserer for laget.

Styret har hatt  6 møte og har behandla 41 saker.

Karle Gjernes deltok på Landsmøtet for Landslaget i lokalhistorie på Romerike 27. - 29. mai 2011.


Årsmelding 2011

Smølaminne 2011kom i salg fra november. Redaksjonen med Bjørg Trætthaug, Reidun Åstasund, Lars Roksvåg og Lars Rosvoll leverte et solid og godt arbeid. sammenmed Holm Grafiske AS, som også i år har trykt årboka, og Svein Rangnes som har hatt ansvar for korrekturlesingen, er det blitt ei flott årbok. 8. klasse ved Smøla ungdomsskole solgte først 354 eksemplar ved dørsalg. I tillegg har salget gått bra ved utsalgene på Smøla og i Kristiansund. I tillegg er det en del salg på postordre. Det kommer også sporadiske bestillinger på 2009 og 2008- utgavene.

Medlemsbladet Nytt fra Smøla historielag har også i år kommet med 2 nummer og virker som et bindeledd mellom styret og medlemmene. Kontorspar Engvig i Kristiansund har også dette året kopiert dette gratis for oss.

Hjemmesida har vært å finne både under Smøla kommune sin hjemmeside og under www.smola.historielag.org . Magne Gjernes lar lagt inn stoff for historielaget under Smøla kommune, og Jens Romslo har organisert laget si eiga heimeside sammen med leder i Landslaget for lokalhistorie, Kurt Tverli. Siden under Smøla kommune er nå avvikla, og det er lagt en link til laget sin egen hjemmeside, så nå framstår vi med en egen profil.


Tur Laget hadde tur til Hallarøya 24. juli. 34 personer dektok. Noen få kjørte egen båt, men de fleste var med Egil og Kåre Betten fra Jøstølen. Kåre og Egil fortalte om navn og bosetting på øyer under vegs. På Hallarøya tok Hanne og Einar Taknæs imot oss. Einar fortalte om aktiviteten på fiskeværet i sin barndom/ungdom og viste oss rundt.  

Høstmøte 10. november 2010 kåserte Per Eilert Orten om Smøla sett gjennom avisene på 1920- og 1930-talet. Dette møtet blei holdt på Rosvoll prestegård i samarbeid med Smøla museum. Det var godt oppmøte.
Smøla kommune 50 år Historielaget har deltatt i kommunen si jubileumsfeiring med en representant i jubileumskomiteen og ved å stille opp på stand ved di forskjellige kommunale markeringene. Kulturuka 2010: Historielaget hadde stand sammen med Smøla Museum og Smøla kommune de dagene Gurispelet ble framført. Historielaget hadde salg av utgitte Smølaminne og Faner på Smøla.  

Historiske bilder. Nordvestnytt har i løpet av året, trykt mange bilde av lokalhistorisk interesse. Det gjenstår å få ei systematisk registrering av disse bildene. Like ens er det med Widerøe-bilda fra 1960-talet som nå er å finne under www.fylkesfoto.no  
Smøla museum Utenom møter har også historielaget samarbeidd med Smøla museum om ukas kulturminne og kulturminneatlas.
Smøla bygdearkiv Historielaget arbeider med å få dette inn i ei fastere form med egne vedtekter og styre. Vi må også finne et registreringssystem for privatarkiv.

Slåttar, salmar, stev og stubbar frå Smøla. Historielaget arbeider med å få dette bokprosjektet ut i 2011. Terje Sundet har samla notar og skrive tekst, mens Åslaug Rise Holberg har laga illustrasjoner. Holm Grafiske er kontakta om trykking og ferdigstilling. Til nå har vi fått tilskudd til bokprosjektet av Sparebank 1 MN og Smøla kommune.
Medlemsutvikling. Interessen for historielaget er økende: I 2008 69 medlemmer, 2009 102 medlemmer og 2010 114 medlemmer
Styret vil takke alle samarbeidspartnere i 2010, spesielt redaksjonen av Smølaminne, korrekturleser,, trykkeri, skribenter og like ens Smøla museum med daglig leder Rannei Botten for godt samarbeid og hjemmesideredaktører.

Medlemsutvikling. Interessen for historielaget er økende: i 2008 69 medlemmer, 2009 102 medlemmer og i 2010 114 medlemmer.

Styret vil takke alle samarbeidspartnere i 2010, spesielt redaksjonen i Smølaminne, korrekturleser, trykkeri, skribenter, hjemmesideredaktør og likeens Smøla museum med daglig leder Rannei Botten for godt samarbeid.

 

Regnskap 2010