23 medlemmer møtte på årsmøtet lødag 14. mars 2015 i Annies gjestekro. Spesielt og trivelig var det at det møtte medlemmer bosatt både i Trøndelag  og på Østlandet.

Magne Bastian Lervik leda møtet, og Ivar Jan Vikhals førte møteboka.

Årsmelding og rekneskap ble godkjente og valga gjekk etter valgnemnda sin innstilling.

Etter årsmøtet holdt Peggy Kruse assistert av Edel Neerland et fyldig foredrag om sanitetskvinnene og deres arbeid gjennom snart 100 år på Smøla.

 

Peggy Kruse forteller for en lydhør forsamling.

Årsmelding 2014

Nestleder: Svein Gjøstøl
Sekretær: Jan Ivar Vikhals
Kasserer: Kåre Flataukan
Styremedlemer: Roy Scott Heiersted og Else Jorunn Lillenes
Vara til styret:  
Karle Gjernes    
Per Harald Ellevsøy     
Kjell Petter Walseth

Det er avholdt 3 styremøter der det i alt er behandlet 21 saker.
Redaksjonen for Smølaminne 2014 har bestått av: Judith Rogne, Roy Scott Heiersted, Magne B. Lervikog en u-unnværlig Korrekturleser: Svein Rangnes. Styret takker redaksjonen for eksemplarisk utført arbeid og sier seg særs godt fornøyd med et innholdsrikt Smølaminne 2014 som kom i salg i god tid før Jul. Stor honnør til 8. klassen ved Smøla ungdomsskole som også denne gangen stilte opp og solgte 418 eksemplarer ved dørsalg, dette er ny rekord.  
Vårmøtet ble holdt på Hopen brygge 8. mai der temaet var: 1814 – et miraklenes år. Foredragsholdere var Roy Scott Heiersted som kåserte om det store spillet som Norge og Smøla bare var en brikke i.
Karle Gjernes Kåsert rundt det mer lokale hendelsesforløpet i tidsrommet rundt 1814.  I sum et svært underholdene og lærerikt møte.

Turen til Tyrhaug fyr 26. juli svarte virkelig til forventningene, med til sammen over 40 besøkende, ble det mange turer for Fraktemann Ståle Elevsøy.
I land på Ringholmen ble vi møtt av resten av familien Elevsøy som serverte kaffe og bakkels, guidet oss rundt i bygningene på øya og holdt et foredrag om historien til Tyrhaug fyr. Til sammen en innholdsrik og lærerik tur som vi gjerne tar på ny ved en senere anledning.
Alle skoleelevene fra 6. til 10. klasse fikk overvære en fantastisk historietime der de lærte om hendelser og levemåte i 1814 med Roy Scott Heiersted. Tilbakemeldingene fra elevene var: KULT!!!
Tema for Kulturminnedagen 2014 var Den store reisen, 200 års samfunnsutvikling. Arrangementet ble lagt til Edøya 14. September og ble til etter et samarbeid mellom Smøla kommune, Smøla museum og Smøla historielag.  Arrangementet startet med Gudstjeneste i en fullsatt Edøy gamle kirke.  
Åpningen på Gurisenteret ble holdt av Ordfører Roger Osen der det var utstilling av bilder og gjenstander fra Smølas historie, Musikalsk innslag ved Musikkskolen, Quiz relatert til Fiske og mitt i det hele… foredraget Den store reisen, 200 års samfunnsutvikling ved Karle Gjernes og Roy Scott Heiersted.  
Det hele ble avsluttet med kortversjonen fra vårmøtet: 1814 et miraklenes år ved Roy ScottHeiersted.
Høstmøtet ble holdt på Guriseneret torsdag 30. oktober og var planlagt som et foredrag med utstilling av Arkeologiske funn fra Smøla, med Anne Haug som hovedforedragsholder. Anne Haug måtte etter et komplisert beinbrudd melde avbud på kort varsel.  Plan B. ble raskt satt sammen, lokale funn som er i privat eie ble utstilt, lokale foredragsholdere, Roy Scott Heiersted holdt innledningen og hoved foredraget. Ivar Iversen fortalte om funn som ble gjort på gården hans. Per Halse fortalte om funn på Edøya. Til slutt slapp Tore Kuløy til, han fortalte om og viste oss gjenstander som er funnet på Kuli. På dette møtet hadde vi omtrent 50 besøkende. Med et så vellykket møte er den opprinnelige agendaen selvskreven som tema for Vårmøtet 2015.
Medlemsutviklingen har i 2014 vært positiv. Pr. 31.12.2013 hadde vi 142 medlemmer og med en oppgang på 15 medlemmer har vi Pr. 31.12.2014 til sammen 157 medlemmer i Smøla Historielag.

Regnskap 2014

Årsmøtet i Smøla historielag var lørdag 29. mars 2014 i Annies Gjestekro på Dyrnes.

 

 

Årsmelding 2013

Styret i Smøla historielag i 2013 har vært:
Styreleder: Asbjørn Ole Karstensen (til 21.03. 2014)
Nestleder: Roy Scott Heiersted
Sekretær: Per Harald Ellevsøy
Kasserer: Kåre Flataukan  
Styremedlem: Margrete Skjølberg
Varemedlemmer: Karle Gjernes, Peggy Kruse og Kjell Petter Walseth.

Redaksjonen av Smølaminne 2013 har bestått av Solveig Skaret Tysnes, Bjørg Anne Schjølberg, Kristin Glasø Karstensen og en uunnværlig korrekturleser Svein Rangnes.
Styret takker redaksjonen for utmerket utført arbeid og en minnerik publikasjon, som ble sendt ut høsten 2013.
Gruppa for Lokalhistorisk arkiv for Smøla kommune i 2013 har bestått av Jonna Tang Kuløy, Judy Rangnes og Asbjørn Ole Karstensen, samt Rannei Botten fra Nordmøre museum. Lokalhistorisk arkiv har kommet inn i nyoppussede lokaler, og arbeidsforholdene for arkivgruppa bør nå ha blitt bedre. Styret takker arkivgruppa og sender en hilsen til Jonna Tang Kuløy, som sist høst sluttet av personlige grunner.

Årsmøtet har oppnevnt følgende valgkomité: Eva Flataukan leder, Karen Johanne Kristiansen og Kjell Meese.

Styret har avholdt seks styremøter med protokollført saksliste.

Styrets publikasjoner:Det er utgitt fire «Nytt fra Smøla historielag» i 2013, mye takket være Karle Gjernes.
Hjemmesiden www.smolahistorielag.org inneholder informasjon og møteplaner.
Smølaminne 2013 ble publisert og distribuert på en god måte sist høst.

Styret har arrangert fire medlemstilstelninger:

Vårmøtet ble holdt 26. april 2013, i sammenheng med årsmøtet. Det var kåseri av John Andreas Ringsø og medhjelper Ernst Olav Blakstad. Temaet var kvalfangst og fiske gjennom forrige århundre, spesielt kvalfangst på Smøla.

Tur: Det var god oppslutning om øyturen 13. juli 2013 til Kattholmen nord for Edøy, hvor vi fikk en interessant innsikt i dette gamle handels- og industristedets historie ved Leif Magne Frøseth.

Årets høstmøte 4. oktober 2013 ble arrangert i Edøy gamle kirke med tema «Pilegrimsleden langs kysten – Edøy på veien til Nidaros». Randi Wenche Haugen, direktør fra Olavsfestdagene i Trondheim, var hovedforedragsholder. Per Halse gav oss en fin innsikt i Edøygardens historie i middelalderen, Ernst Olav Blakstad hadde forberedt stoff om middelalderens båter, og Einar Wikan i kommunens næringssenter informerte om planene for et framtidig pilegrimssenter på Edøy. Ordføreren var til stede, sammen med et førtitalls interesserte.


Konsert: Det var god oppslutning om konserten «Nordmørstoner» på Hopen brygge 21. januar 2014 hvor Tor Strand og Ola Bræin spilte fra Edvard Bræins etterlatte samlinger.

Styret ble midt i februar informert om at styreleder trakk seg fra sine oppgaver med umiddelbar virkning. Valgkomiteen er varslet om at det må gjøres en grundig jobb med å skaffe nye krefter inn i styret for Smøla historielag.

R S Heiersted, fungerende styreleder

 

Smøla historielag arkivgruppes melding til årsmøtet

Året 2013 i LAISK – Lokalhistorisk arkiv i Smøla kommune
Oppussing – innlagt WC, tekjøkken, varmtvannsbeholder og maling av entrérom og arbeidsrom, mye gjort på dugnad. Stor takk til alle som deltok. Oppussingsarbeidet har gått noe over budsjett.

Takk også til håndverkere (snekkeren Reiråskag og rørleggeren Keio S.) som både arbeidet for rabattpris og fant ekstra rimelige løsninger for oss.

En del datautstyr har vært kjøpt inn, men er ennå ikke tatt i bruk.

Det har vært vårt første fulle år under leiekontrakt med gårdeierne og husleiekrav.

Arkivmaterialer har blitt mottatt. Like før nyttår kom det arkivmaterialer fra Smøla folkebibliotek, og mikrofilmleser.
Luftfuktigheten i arkivrommet har vært stabilt på ca. 60 % i den perioden jeg har kontrollert det, dvs. om høsten.

Lederen for LAISK var nødt til å trekke seg brått pga. sykdom. Judy Rangnes har fungert som midlertidig leder. Andre medlemmer i arbeidsgruppen har vært Asbjørn Ole Karstensen og Rannei Botten. Jarl Rangnes ble med på slutten av året. Det har blitt holdt 4 møter i arbeidsgruppen i 2013.

I alt har 11 mennesker vært med i dugnadsarbeid for oppussing av arkivet i løpet av 2013.

Karle Gjernes har vært kontaktperson mellom arkivet og styret i historielaget.

Judy Rangnes
Fungerende leder - LAISK

 

Arbeidsplan 2014

Arbeidsprogrammet ser slik ut:
•    Styret vil fortsette arbeidet med publikasjonene «Nytt fra Smøla historielag» som et viktig bindeledd i laget.
•    Hjemmesiden «www.smola historielag.org» som inneholder informasjon og møteplaner.
•    ”Smølaminne 2014” som allerede er i arbeid med nyoppnevnt redaksjon som består av Judith Rogne og Magne Bastian Lervik, med Svein Rangnes som fortsatt korrekturleser og rådgiver. Redaksjonen ønsker fortsatt ett medlem til for å være fulltallig.
•     Styret har planer om disse medlemstilstelningene:
•     Vårmøtet blir 8. mai kl. 19 på Hopen brygge. Se egen omtale.
•     Sommerens tur i juni/juli blir tradisjonen tro, øy-hopping til Tyrhaug fyr med Per Harald Ellevsøy som kjentmann.
•    Høstmøtet i oktober/november blir antakelig om ”Den første smølværingen” med bidrag fra arkeologer og lokale krefter. Vi håper at steinalderfunn som ble gjort her ute for 100 år siden, kan stilles ut.  Dette kan kombineres med at vi viser fram hva vi har i vårt lokalhistoriske arkiv.
•    Vinteren passer godt til musikk- og kulturopplevelser – Operaen i Kristiansund?
•    Lokalhistorisk arkiv for Smøla la fram egen årsmelding som viser at den er godt i gang med arbeidet.  Det har vært en aktiv dugnadsperiode for å få dette klart til bruk.
•    Arkivgruppa ønsker at arkivet med kontor kan bli en møteplass for lokalhistoriske studier.
•    Styret ønsker også å kunne vise noe av det som er oppbevart i arkivet på høstmøtet senere i år.
•    Og det er jamt noen med gamle foreningssaker som leverer materiell til arkivet for oppbevaring. Det blir satt pris på, og det er viktig for ettertida.

Regnskap 2013