Årsmøtet i Smøla historielag var lørdag 29. mars 2014 i Annies Gjestekro på Dyrnes.

 

 

Årsmelding 2013

Styret i Smøla historielag i 2013 har vært:
Styreleder: Asbjørn Ole Karstensen (til 21.03. 2014)
Nestleder: Roy Scott Heiersted
Sekretær: Per Harald Ellevsøy
Kasserer: Kåre Flataukan  
Styremedlem: Margrete Skjølberg
Varemedlemmer: Karle Gjernes, Peggy Kruse og Kjell Petter Walseth.

Redaksjonen av Smølaminne 2013 har bestått av Solveig Skaret Tysnes, Bjørg Anne Schjølberg, Kristin Glasø Karstensen og en uunnværlig korrekturleser Svein Rangnes.
Styret takker redaksjonen for utmerket utført arbeid og en minnerik publikasjon, som ble sendt ut høsten 2013.
Gruppa for Lokalhistorisk arkiv for Smøla kommune i 2013 har bestått av Jonna Tang Kuløy, Judy Rangnes og Asbjørn Ole Karstensen, samt Rannei Botten fra Nordmøre museum. Lokalhistorisk arkiv har kommet inn i nyoppussede lokaler, og arbeidsforholdene for arkivgruppa bør nå ha blitt bedre. Styret takker arkivgruppa og sender en hilsen til Jonna Tang Kuløy, som sist høst sluttet av personlige grunner.

Årsmøtet har oppnevnt følgende valgkomité: Eva Flataukan leder, Karen Johanne Kristiansen og Kjell Meese.

Styret har avholdt seks styremøter med protokollført saksliste.

Styrets publikasjoner:Det er utgitt fire «Nytt fra Smøla historielag» i 2013, mye takket være Karle Gjernes.
Hjemmesiden www.smolahistorielag.org inneholder informasjon og møteplaner.
Smølaminne 2013 ble publisert og distribuert på en god måte sist høst.

Styret har arrangert fire medlemstilstelninger:

Vårmøtet ble holdt 26. april 2013, i sammenheng med årsmøtet. Det var kåseri av John Andreas Ringsø og medhjelper Ernst Olav Blakstad. Temaet var kvalfangst og fiske gjennom forrige århundre, spesielt kvalfangst på Smøla.

Tur: Det var god oppslutning om øyturen 13. juli 2013 til Kattholmen nord for Edøy, hvor vi fikk en interessant innsikt i dette gamle handels- og industristedets historie ved Leif Magne Frøseth.

Årets høstmøte 4. oktober 2013 ble arrangert i Edøy gamle kirke med tema «Pilegrimsleden langs kysten – Edøy på veien til Nidaros». Randi Wenche Haugen, direktør fra Olavsfestdagene i Trondheim, var hovedforedragsholder. Per Halse gav oss en fin innsikt i Edøygardens historie i middelalderen, Ernst Olav Blakstad hadde forberedt stoff om middelalderens båter, og Einar Wikan i kommunens næringssenter informerte om planene for et framtidig pilegrimssenter på Edøy. Ordføreren var til stede, sammen med et førtitalls interesserte.


Konsert: Det var god oppslutning om konserten «Nordmørstoner» på Hopen brygge 21. januar 2014 hvor Tor Strand og Ola Bræin spilte fra Edvard Bræins etterlatte samlinger.

Styret ble midt i februar informert om at styreleder trakk seg fra sine oppgaver med umiddelbar virkning. Valgkomiteen er varslet om at det må gjøres en grundig jobb med å skaffe nye krefter inn i styret for Smøla historielag.

R S Heiersted, fungerende styreleder

 

Smøla historielag arkivgruppes melding til årsmøtet

Året 2013 i LAISK – Lokalhistorisk arkiv i Smøla kommune
Oppussing – innlagt WC, tekjøkken, varmtvannsbeholder og maling av entrérom og arbeidsrom, mye gjort på dugnad. Stor takk til alle som deltok. Oppussingsarbeidet har gått noe over budsjett.

Takk også til håndverkere (snekkeren Reiråskag og rørleggeren Keio S.) som både arbeidet for rabattpris og fant ekstra rimelige løsninger for oss.

En del datautstyr har vært kjøpt inn, men er ennå ikke tatt i bruk.

Det har vært vårt første fulle år under leiekontrakt med gårdeierne og husleiekrav.

Arkivmaterialer har blitt mottatt. Like før nyttår kom det arkivmaterialer fra Smøla folkebibliotek, og mikrofilmleser.
Luftfuktigheten i arkivrommet har vært stabilt på ca. 60 % i den perioden jeg har kontrollert det, dvs. om høsten.

Lederen for LAISK var nødt til å trekke seg brått pga. sykdom. Judy Rangnes har fungert som midlertidig leder. Andre medlemmer i arbeidsgruppen har vært Asbjørn Ole Karstensen og Rannei Botten. Jarl Rangnes ble med på slutten av året. Det har blitt holdt 4 møter i arbeidsgruppen i 2013.

I alt har 11 mennesker vært med i dugnadsarbeid for oppussing av arkivet i løpet av 2013.

Karle Gjernes har vært kontaktperson mellom arkivet og styret i historielaget.

Judy Rangnes
Fungerende leder - LAISK

 

Arbeidsplan 2014

Arbeidsprogrammet ser slik ut:
•    Styret vil fortsette arbeidet med publikasjonene «Nytt fra Smøla historielag» som et viktig bindeledd i laget.
•    Hjemmesiden «www.smola historielag.org» som inneholder informasjon og møteplaner.
•    ”Smølaminne 2014” som allerede er i arbeid med nyoppnevnt redaksjon som består av Judith Rogne og Magne Bastian Lervik, med Svein Rangnes som fortsatt korrekturleser og rådgiver. Redaksjonen ønsker fortsatt ett medlem til for å være fulltallig.
•     Styret har planer om disse medlemstilstelningene:
•     Vårmøtet blir 8. mai kl. 19 på Hopen brygge. Se egen omtale.
•     Sommerens tur i juni/juli blir tradisjonen tro, øy-hopping til Tyrhaug fyr med Per Harald Ellevsøy som kjentmann.
•    Høstmøtet i oktober/november blir antakelig om ”Den første smølværingen” med bidrag fra arkeologer og lokale krefter. Vi håper at steinalderfunn som ble gjort her ute for 100 år siden, kan stilles ut.  Dette kan kombineres med at vi viser fram hva vi har i vårt lokalhistoriske arkiv.
•    Vinteren passer godt til musikk- og kulturopplevelser – Operaen i Kristiansund?
•    Lokalhistorisk arkiv for Smøla la fram egen årsmelding som viser at den er godt i gang med arbeidet.  Det har vært en aktiv dugnadsperiode for å få dette klart til bruk.
•    Arkivgruppa ønsker at arkivet med kontor kan bli en møteplass for lokalhistoriske studier.
•    Styret ønsker også å kunne vise noe av det som er oppbevart i arkivet på høstmøtet senere i år.
•    Og det er jamt noen med gamle foreningssaker som leverer materiell til arkivet for oppbevaring. Det blir satt pris på, og det er viktig for ettertida.

Regnskap 2013

Årsmøtet 2013 ble avvikla lørdag 6. april. Valget ga dette resultatet:

Per Ellevsøy                   (på valg 2014)

Margrethe Skjølberg       (på valg 2014)

Kåre Flataukan               Styremedlem

Asbjørn Ole Karstensen   Leder

Roy Scott Heiersted        Styremedlem

Varamedlemmer til styret

1. Karle Gjernes

2. Peggy Kruse

3. Kjell Petter Walseth:

Valgkomite:

Eva Flataukan, leder

Karen Kristiansen

Kjell Meese ny

Revisor: Svein Ivar Iversen

Vara for revisor Svein Rangnes

 

Fra v.: 3.varamedlem Kjell Petter Walseth, sekretær Per Harald Ellevsøy, 2. varamedlem Peggy Kruse, leder Asbjørn Ole Karstensen, styremedlem Margrete Skjølberg, nestleder Roy Scott Heiersted, kasserar Kåre Flataukan, 1. varamedlem Karle Gjernes.

 

 

John Andreas Ringsø  fortalte om livet som aktiv fisker og småhvalfanger etter årsmøtet i Smøla historielag. I dag har Smøla en båt som driver hvalfangst langs kysten. På det meste har det vært opp til 65 båter i Smøla som har drevet med denne fangsten.

 

På bildet: Ernst Olav Blakstad la fram bildene, og John Andreas Ringsø fortalte.

 

Så ble det kaffe og noe å bite i.

 

Årsmelding 2012

Smølaminne kom i salg fra 1. desember. Redaksjonen med Bjørg Træthaug, Reidun Åstasund og Lars Roksvåg leverte et solid og godt arbeid.  Sammen med Holms Grafiske, som også i år har trykt årboka, og Svein Rangnes, som har hatt ansvar for korrekturlesingen, er det blitt ei flott årbok. 8. klasse ved Smøla ungdomsskole solgte først 317 eksemplar ved dørsalg. I tillegg har det vært godt butikksalg her på Smøla og i Kristiansund og en god del salg på postordre. Det kommer også sporadiske bestillinger på eldre utgaver av Smølaminne.

Medlemsbladet Nytt fra Smøla historielag har i år kommet med 3 nummer med til sammen 16 A5-sider og virker som et bindeledd mellom styret og medlemmene. Noe informasjon er også sendt som e-post til medlemmer vi har adresse til.

Slåttar, salmar, stev og stubbar frå Smøla. Dette viste seg å gå med overskudd. Det ble ikke bruk for egenandelen som historielaget hadde avsatt til prosjektet. Styret har omdisponert det beløpet til Lokalhistorisk arkiv for Smøla.

Vårmøte var presentasjonskonserten til boka. Det var på Hopen brygge 12. mai 2012. Det ble fullsatt lokale og en minnerik presentasjonskonsert med Terje Sundet, Per Edvin Kippernes, Alf Marius Rødsand, Bjørn Atle Solbakk og Arne Fjeldstad.


Lokalhistorisk arkiv for Smøla. Arbeidsgruppa, Jonna Tang Kuløy, Judy Rangnes, Asbjørn Ole Karstensen og Rannei Botten, har kommet godt i gang med å klargjøre lokale slik at deler av lokalhistorien for Smøla kan bli mer tilgjengelig med tiden.

Hjemmesida: Vi prøver å oppdatere den jamt. Vi legger inn når det er noe nytt på gang i historielaget. Men det er klart at det ikke er daglig forandring på siden. Medlemmene bør komme med innspill. Her finner du eldre årsmeldinger og referat fra tidligere møter og aktiviteter, samt noen eldre bilder fra bygdene på Smøla og noen minnesmerker.

Tur. Laget hadde tur til Råkholmene, Indre og Ytre 7. juli 2012. Det var godt oppmøte, men været var ikke på vår side. Salmar stilte med gratis båtskyss. Det gikk bra for alle til Indre Råkholmen, men det var bare noen få som kom seg i land på ytre Råkholmen. Kjell Gundersen hadde gjort et grundig forarbeid til turen og ga orientering om folk og bosetning på «Inderholmen» sammen med John Mortensen og Johan Skardsvåg. På «Ytterholmen» venta Tove Øytvedt. De som kom dit, ble vel mottatt. Takk til alle som la til rette for turen.

Meland fort hadde åpen dag 26. juli 2012. Smøla historielag annonsert tur dit. Lars Rosvoll sto for mottak av påmelding. Det var ikke så mange fra historielaget som deltok på denne turen. Men interessegruppa for Meland fort hadde lagt til rette for å gi kunnskap om fortet. Ivar Halse møtte gruppa som tok turen og orienterte om det tyske støttepunktet. Videre ga Johannes Finset orientering om aktiviteten der. For historielaget var dette oppfølging av den vandringen som var på Nordvika om det tyske støttepunktet der. Takk til alle som var med og la til rette for turen.


Edøystjerna Det blir arbeidet vider med å få den fram for allmenn kunnskap. Leder for historielaget har deltatt på møte sammen med kommunen om temaet.

Høstmøtet ble holdt på Annies gjestekro 26. oktober 2012. Lars Rosvoll hadde samla en del aktuelle bilder fra Widerøesamlingen, som Karle Gjernes viste. Det ble gjort notater av kommentarene på møtet. Det er ikke behandlet videre.
Under www.fylkesfoto.no finner en både Widerø foto og andre bilder.

Medlemsutvikling. Interessen for historielaget er økende: I 2008: 69 medlemmer, 2009: 102, 2010: 114, 2011: 116 og i 2012: 125 medlemmer
Styret vil takke alle samarbeidspartnere i 2012, redaksjonen av Smølaminne, korrekturleser, trykkeri, skribenter, kasserer, Arbeidsgruppa for Lokalhistorisk arkiv, Terje Sundet og Åslaug Rise Holberg, sponsorer og samarbeidspartnere i Smøla museum og Smøla kommune for konstruktivt og godt samarbeid.

 

Regnskap 2012