Årsmøtet 2013 ble avvikla lørdag 6. april. Valget ga dette resultatet:

Per Ellevsøy                   (på valg 2014)

Margrethe Skjølberg       (på valg 2014)

Kåre Flataukan               Styremedlem

Asbjørn Ole Karstensen   Leder

Roy Scott Heiersted        Styremedlem

Varamedlemmer til styret

1. Karle Gjernes

2. Peggy Kruse

3. Kjell Petter Walseth:

Valgkomite:

Eva Flataukan, leder

Karen Kristiansen

Kjell Meese ny

Revisor: Svein Ivar Iversen

Vara for revisor Svein Rangnes

 

Fra v.: 3.varamedlem Kjell Petter Walseth, sekretær Per Harald Ellevsøy, 2. varamedlem Peggy Kruse, leder Asbjørn Ole Karstensen, styremedlem Margrete Skjølberg, nestleder Roy Scott Heiersted, kasserar Kåre Flataukan, 1. varamedlem Karle Gjernes.

 

 

John Andreas Ringsø  fortalte om livet som aktiv fisker og småhvalfanger etter årsmøtet i Smøla historielag. I dag har Smøla en båt som driver hvalfangst langs kysten. På det meste har det vært opp til 65 båter i Smøla som har drevet med denne fangsten.

 

På bildet: Ernst Olav Blakstad la fram bildene, og John Andreas Ringsø fortalte.

 

Så ble det kaffe og noe å bite i.

 

Årsmelding 2012

Smølaminne kom i salg fra 1. desember. Redaksjonen med Bjørg Træthaug, Reidun Åstasund og Lars Roksvåg leverte et solid og godt arbeid.  Sammen med Holms Grafiske, som også i år har trykt årboka, og Svein Rangnes, som har hatt ansvar for korrekturlesingen, er det blitt ei flott årbok. 8. klasse ved Smøla ungdomsskole solgte først 317 eksemplar ved dørsalg. I tillegg har det vært godt butikksalg her på Smøla og i Kristiansund og en god del salg på postordre. Det kommer også sporadiske bestillinger på eldre utgaver av Smølaminne.

Medlemsbladet Nytt fra Smøla historielag har i år kommet med 3 nummer med til sammen 16 A5-sider og virker som et bindeledd mellom styret og medlemmene. Noe informasjon er også sendt som e-post til medlemmer vi har adresse til.

Slåttar, salmar, stev og stubbar frå Smøla. Dette viste seg å gå med overskudd. Det ble ikke bruk for egenandelen som historielaget hadde avsatt til prosjektet. Styret har omdisponert det beløpet til Lokalhistorisk arkiv for Smøla.

Vårmøte var presentasjonskonserten til boka. Det var på Hopen brygge 12. mai 2012. Det ble fullsatt lokale og en minnerik presentasjonskonsert med Terje Sundet, Per Edvin Kippernes, Alf Marius Rødsand, Bjørn Atle Solbakk og Arne Fjeldstad.


Lokalhistorisk arkiv for Smøla. Arbeidsgruppa, Jonna Tang Kuløy, Judy Rangnes, Asbjørn Ole Karstensen og Rannei Botten, har kommet godt i gang med å klargjøre lokale slik at deler av lokalhistorien for Smøla kan bli mer tilgjengelig med tiden.

Hjemmesida: Vi prøver å oppdatere den jamt. Vi legger inn når det er noe nytt på gang i historielaget. Men det er klart at det ikke er daglig forandring på siden. Medlemmene bør komme med innspill. Her finner du eldre årsmeldinger og referat fra tidligere møter og aktiviteter, samt noen eldre bilder fra bygdene på Smøla og noen minnesmerker.

Tur. Laget hadde tur til Råkholmene, Indre og Ytre 7. juli 2012. Det var godt oppmøte, men været var ikke på vår side. Salmar stilte med gratis båtskyss. Det gikk bra for alle til Indre Råkholmen, men det var bare noen få som kom seg i land på ytre Råkholmen. Kjell Gundersen hadde gjort et grundig forarbeid til turen og ga orientering om folk og bosetning på «Inderholmen» sammen med John Mortensen og Johan Skardsvåg. På «Ytterholmen» venta Tove Øytvedt. De som kom dit, ble vel mottatt. Takk til alle som la til rette for turen.

Meland fort hadde åpen dag 26. juli 2012. Smøla historielag annonsert tur dit. Lars Rosvoll sto for mottak av påmelding. Det var ikke så mange fra historielaget som deltok på denne turen. Men interessegruppa for Meland fort hadde lagt til rette for å gi kunnskap om fortet. Ivar Halse møtte gruppa som tok turen og orienterte om det tyske støttepunktet. Videre ga Johannes Finset orientering om aktiviteten der. For historielaget var dette oppfølging av den vandringen som var på Nordvika om det tyske støttepunktet der. Takk til alle som var med og la til rette for turen.


Edøystjerna Det blir arbeidet vider med å få den fram for allmenn kunnskap. Leder for historielaget har deltatt på møte sammen med kommunen om temaet.

Høstmøtet ble holdt på Annies gjestekro 26. oktober 2012. Lars Rosvoll hadde samla en del aktuelle bilder fra Widerøesamlingen, som Karle Gjernes viste. Det ble gjort notater av kommentarene på møtet. Det er ikke behandlet videre.
Under www.fylkesfoto.no finner en både Widerø foto og andre bilder.

Medlemsutvikling. Interessen for historielaget er økende: I 2008: 69 medlemmer, 2009: 102, 2010: 114, 2011: 116 og i 2012: 125 medlemmer
Styret vil takke alle samarbeidspartnere i 2012, redaksjonen av Smølaminne, korrekturleser, trykkeri, skribenter, kasserer, Arbeidsgruppa for Lokalhistorisk arkiv, Terje Sundet og Åslaug Rise Holberg, sponsorer og samarbeidspartnere i Smøla museum og Smøla kommune for konstruktivt og godt samarbeid.

 

Regnskap 2012

          

Årsmøte i Smøla historielag lørdag 21. april 2012 kl 16.00 i Annies gjestekro på Dyrnes valgte dette styret:

 

Fra venstre: Peggy Kruse, Karle Gjernes, Margrete Skjølberg, Lars Rosvoll, Per Harald Ellevsøy

Årsmøtet i 2012 er avvikla og det nye styret i laget ser slik ut:

Karle Gjernes, leder - ikke på valg  
Lars Rosvoll, nestleder - ikke på valg  
Peggy Kruse, sekretær - ikke på valg  
Per Harald Ellevsøy, styremedlem - ny
Margrete Skjølberg, styremedlem - ny
Judy Rangnes og Kjell Gundersen hadde sagt fra seg gjenvalg.  
Vi ønsker Per Harald og Margrete velkommen til samarbeid i  styret. Takk til Judy og Kjell for godt arbeid og vi regner med at de fortsatt tar et tak for historielaget når det trengs.
Varamedlemmer:  
Lars Arnfinn Roksvåg - gjenvalg  
Bjørg Karin Severinsen - gjenvalg  
Kjell Petter Walseth - gjenvalg
Revisor 1: Svein Ivar Iversen - gjenvalg
Revisor 2: Svein Rangnes - gjenvalg
Valgnemnd: Per Halse, leder - ikke på valg   
Eva Flataukan - ikke på valg     
Karen Johanne Kristiansen - ny

Årsmelding 2011

Smølaminne 2011 kom i salg fra november. Redaksjonen med Bjørg Træthaug, Reidun Åstasund, Lars Roksvåg og Lars Rosvoll leverte et solid og godt arbeid. Sammen med Holms Grafiske, som også i år har trykt årboka, og Svein Rangnes som har hatt ansvar for korrekturlesingen, er det blitt ei flott årbok. 8. klasse ved Smøla ungdomsskole solgte først 354 eksemplar ved dørsalg. I tillegg har salget gått bra ved utsalgene her på Smøla og i Kristiansund. I tillegg er det en del salg på postordre. Det kommer også sporadiske bestillinger på 2010, 2009 og 2008.
Medlemsbladet Nytt fra Smøla historielag har i år kommet med 3 nummer med til sammen 16-A5 sider og virker som et bindeledd mellom styret og medlemmene. Kontorspar Engvig i Kristiansund har også dette året kopiert dette gratis for oss.
Hjemmesida smola.historielag.org Vi prøver å oppdatere denne jamt. Vi legger inn når det er noe nytt på gang i historielaget. Men det er klart at det ikke er daglig forandring på siden. Medlemmene bør komme med gode innspill.
Vårmøte ble holdt 5. mai i ungdomshuset på Jøstølen. Tor Erik Jenstad og Unni Ulltveit hadde ei lydhør forsamling. Tittelen var Godlåt og godtal, og temaet var ord og uttrykk med musikk til. En trivelig kveld i et ærverdig hus.
Tur. Laget hadde tur til Ringsøya 30. juli, der 25 personer deltok. Det ble en svært vellykka tur.. Anne Karin og Randi Gustad sammen med Eirik Heggemsnes tok imot oss med stor entusiasme. Stor takk til familien for utvist gjestfrihet. Egil Betten sto for transporten og Kjell Gundersen hadde opplegget for turen.
Kulturminnedagen. Nestleder deltok i planleggingen av kulturminnedagen 11. september 2011 på Edøya sammen ed Smøla museum og kulturetaten i Smøla kommune.
Bygdavandring. 17. september var det bygdavandring på Nordvika. Der fikk vi med oss krigshistorie, industrihistorie, handelshistorie og kommunehistorie. Lars Roksvåg hadde gjort et godt forarbeileda vandringen.
Høstmøte. Her var temaet Dampen, og vi tok for oss ruteopplegget for dampbåtrutene rundt smøla og «fjordabåtene» ellers på Nordmøre. Medlemmer av Norsk skipshistorisk selskap Nordmøre og Venner av Hopen brygge var medarrangører til historielaget. Jørgen Strand, Nils Wullum, Karle Gjernes og Tony Hopen orienterte om hvert sitt tema. Møtet hadde godt oppmøte.
Innflytterdagen. 12.12.2011 hadde Smøla kommune lagt opp til presentasjon av kommune og frivillige organisasjoner i Smølahallen. Historielaget presenterte seg med egen stand.
Historiske bilder. Det gjenstår og få en systematisk registrering av Widerøe-bildene. Likeens er det andre Smølabilder. Mange er å finne under www.fylkesfoto.no
Historiske leiker. Judy Rangnes var med på planlegging og gjennomføring av historiske leiker for barn på Gurisentret under Vrimmel/Barnelarm under Vindmøllelarm 6. august.
Rydd et kulturminne var en oppgave Innsmøla skole meldte seg på. Leder i Smøla historielag var med og gikk opp traseen for den game stien og kjerreveien Steinkleiva. Skoleelevene ryddet stien som er jevnt brukt av turgåere. Skolen fikk 3000 kr fra stiftelsen Norsk kulturarv for arbeidet. Det skal brukes til utstyr for for vedlikehold av stien
Smøla bygaarkiv Judy Rangnes og Jonna Tang Kuløy hadde utarbeidet et forslag til vedtekter som er lagt fram for styret. Historielaget håper med det å få disse inn i fastere form, og navnet blir Lokalhistoriskarkiv for Smøla.
Slåttar, salmar, stev og stubbar frå Smøla. Dette prosjektet går nå mot ferdig utført. Salget av boka står igjen. Det er 10 sponsorer for boka som til sammen har ytt 74 000 kr. I tillegg har styret budsjettert med 25 000 kr. Det er inngått avtale med Terje Sundet og Åslaug Rise Holberg om rettene til det til det trykte materialet. Smøla historielag er forlag. Holm Grafiske AS står for trykking og ferdigstilling.
Medlemsutvikling. Interessen for historielaget er økende. I 2011: 116 medlemmer.
Styret vil takke alle samarbeidspartnere i 2011 så som V/Lilly Erna Gjernes for bruk av møtelokale, Smøla Folkebibliotek, redaksjonen i smølaminne, korrekturleser, trykkeri, skribenter, kasserer, Terje Sundet og Åslaug Rise Holberg, sponsorer og samarbeidspartnere i Smøla museum og Smøla kommune for konstruktivt samarbeid.


Årsmøtet vedtok denne Arbeidsplanen for 2012
1: Gi ut Smølaminne 2012
2: Salg av Slåttar, salmer, stev og stubbar fra Smøla
3: Presentasjonskonsert av Slåttar, salmer, stev og stubbar fra Smøla
4: Øytur til Råkholmene 1. lørdag i juli
5: Utflukt til Melland fort
6: Høstmøte
7: Utvikle Lokalhistorisk arkiv

Regnskap 2011