Møtet ble arrangert på Hopen brygge.

 

  Hans Vallestad

 

Årsmelding 2008

Årsmelding for Smøla historielag 2009. Lagets 3. arbeidsår.

Styret har hatt slik sammensetting:
Leder: Karle Gjernes
Nestleder: Kjell Gundersen
Sekretær: Lars Roksvåg  
Styremedlemmer: Tove Betten og Kirsten Singleton
1. vara: Kjell Meese
2. vara: Elisabeth Sørli
3. vara: Bjørg Træthaug
Kasserer: Jonna Tang Kuløy

Styret har vært samla 6 ganger til styremøte og behandla 29 saker. Det er holdt 1 medlemsmøte. Styret har sendt ut 2 meldingsblad: Nytt fra Smøla historielag til medlemmer og andre interesserte. Smøla Historielag er medlem av Landslaget for Lokalhistorie Smøla Historielag har egen nettside under Smøla Kommune. Redaktør for nettsida er Magne Gjernes. Takk til Magne som passer på å få med nytt fra historielaget på kommunesida. Det blir arbeidet med å få ei nettside under Landslaget for lokalhistorie www.smola.historielag.org.  Det er webansvarlig for Landslaget for Lokalhistorie Kurt Tverli, som har lagt malen for den sida.
Laget hadde 69 betalende medlemmer i 2008.  


Styrets kommentar til arbeidsprogrammet:
1. Smølaminne 2008 kom i salg fra 4. desember 2008. Og er svært godt mottatt. Redaksjon var Jorun Marie Jonassen og Reidun Åstasund og de har stor ære av resultatet og salget har vært godt.
2. Faneregistreringa er på det nærmeste fullført. Mye av det ble presentert på medlemsmøtet 22. november 2008. Inger Anne Rangnes fortjener stor ros for det verdifulle arbeidet ho har gjort. Vi vil arbeide med å få dette arbeidet gjort allment tilgjengelig i samarbeid med Smøla Museum
3. Bildeinnsamling: Her står mye arbeid igjen, men Bjørg Træthaug presenterte bilde fra oppstarten på Frostaheia med tittelen Ei bygd blir til på medlemsmøtet 22. november 2008.
4. Smølanatur i Fylkesfotoarkivet: Dette punktet er ikke fullført.
5. Smølas 50-årsjubileum: Smøla historielag har Karle Gjernes med i Jubileumskomiteen og Lars Roksvåg med i jubileumsskriftkomiteen til Smøla kommune
6. Sang og musikk fra Smøla: Er ikke fullført
7.Smølas utvandringshistorie:  Er ikke fullført
8. Ord og uttrykk: Temaet var på møtet 22. november og det var aktiv deltakelse. Temaet må nok følges opp mer.

Arbeidsprogram for 2009

1. Gi ut Smølaminne 2009
2. Gi allmenn presentasjon av fanene som er registrert på Smøla i samarbeid med Smøla Museum.
3. Fortsette arbeidet med å ta vare på bilde fra Smøla Samarbeide med Nordvestnytt om presentasjon og fylkesfotoarkivet.
4. Samarbeide med Smøla kommune om 50-årsjubileet for kommunen i 2010.
5. Samle sangtekster og toner fra Smøla
6. Ha åpne møter med tema
7. Gi medlemsbladet Nytt fra Smøla Historielag til medlemmer og andre interesserte.
8. Vurdere presentasjon av den trearma stjerna ved middelaldersenteret på Edøya

Regnskap 2008

 

Historielaget holdt sitt årsmøte på Annies Gjestekro på Dyrnes den 29. mars.

Styret la fram sin årsmelding som ble godkjent som lagets årsmelding. Av årsmeldinga går det fram at styret har vært samla fem ganger til styremøte og behandla 28 saker.

Av aktiviteter i året som har vært, kan vi nevne følgende:
- Møte med fylkesfotografen for fotoregistrering.
- Konsert i Edøy gamle kirke sammen med Smøla Museum.
- Redaksjon for Smølaminne er oppnevnt.
- Styret har sendt ut to meldingsblad til medlemmene.

Regnskapet viser et overskudd på 3 143 kroner. Dette er lagets egenkapital ved årsskiftet.

Etter at valgene ble gjennomført, har styret følgende sammensetning:
(Styret konstituerte seg i møte den 24. april)
Karle Gjernes - leder
Kirsten Singleton - nestleder
Lars Roksvåg - sekretær
Per Bastian Kuløy - kasserer
Tove Betten - styremedlem.

Varamedlemmer:
Kjell Gundersen, Elisabeth Sørlie og Bjørg Træthaug.

Årsmøtet vedtok også arbeidsprogram for 2008:
1. Utgivelse av Smølaminne
2. Fane og lagregistrering. Dette er et etterarbeid etter Smøla Museums utstilling sommer 2007.
3. Bildeinnsamling
4. Samarbeide med fylkesfotoarkivet i Møre og Romsdal om å få lagt ut landskapsbilde fra Smøla.
5. Samarbeide med Smøla kommune om 50-årsjubileum for kommunen.
6. Se nærmere på sang og musikk fra Smøla
7. Smøla utvangdringshistorie
8. Ha en temakveld om ord og uttrykk fra Smøla.

Kontingenten skal være kr 100,- pr år både for 2008 og 2009. Denne kan betales til konto 3936.20.42805.

Fra venstre Tove Betten, Kirsten Singleton og Karle Gjernes. Bak står Kjell Gundersen og Lars Roksvåg