Årsmøtet 2017 ble holdt på Annies Gjestekro på Dyrnes lørdag 25. mars kl.16.00.

Resultatet av valget kan leses her under fanen Om laget: Tillitsvalgte

Årsmeldinger og regnskap ble godkjent.

Kontingenten: Økes fra 250 kr til 300 kr fra og med 2018.

Fotograf: Lilly Erna Gjernes

Etter årsmøtesakene holdt Iver Nordseth et engasjerende kåseri om samferdselsutviklingen på Nordmøre - "Nordmøre bindes sammen - steg for steg". Han tok oss med på en fantastisk utvikling de siste 50 år. Her fikk vi også et gjensyn med de gamle fergene våre.

I 1964 var det 15 fergestrekninger på Nordmøre. Så kom de store prosjektene: Atlanterhavsveien 1989, Edøy - Kuløy 1989, Krifast 1992, Aurundprosjektet 1995, Imarsundprosjektet 2007 og Atlanterhavstunnelen 2009.

En spennende og interessant reise i samferdselshistorien vår.

 

Fotograf: Karle Gjernes

Samtale rundt bordet.

Fotograf: Karle Gjernes

Styret representert med Kåre Flataukan, Jan Ivar Vikhals og leder Magne Bastian Lervik som presenterer årsmeldingen.

 

Årsmelding 2016

Styret i Smøla historielag  for 2016:
Styreleder: Magne Bastian Lervik
Nestleder:  Svein Gjøstøl
Sekretær:  Jan Ivar Vikhals
Styremedlem: Reidar Strand
Kasserer:   Kåre Flataukan
Vara til styret: Karle Gjernes
                      Per Harald Ellevsøy
                      Kjell Petter Walseth

Det er avholdt 3 styremøter der det er behandlet 20 saker.

Medlemstallet er stabilt, 162 medlemmer.

Smølaminne: Redaksjonen har i 2016 bestått av: Peggy Kruse, Judith Rogne, Roy Scott Heiersted, Magne Bastian Lervik og Svein Rangnes, som også er uunnværlig korrekturleser og kontaktperson med trykkeriet. Styret takker redaksjonen for eksemplarisk utført arbeid, og er veldig fornøyd med et innholdsrikt Smølaminne 2016. Stor honnør til åttende klasse ved Smøla ungdomsskole som solgte 379 eksemplarer ved dørsalg. Salget ved bokhandel og butikk har vært særs godt. Smølaminne 2016 er nesten utsolgt.

Vårmøte: Vårmøtet ble holdt på Hopen brygge. Temaet var ”Slaget ved Gratangen”. Helge Husby som har skrevet om slaget, holdt et foredrag om hendelsene i Gratangen, der den tyske fjelljegerbataljonen måtte trekke seg tilbake ogTyskland led sitt første nederlag i Norge. flere fra Smøla deltok i kampene.

Sommertur: Turen gikk til Skjøttøya ved Hopen. Værmeldingen glimtet til med ekstremvarsel: Mye regn, opptil 50 mm i løpet av kort tid. Dette får nok ta sin del av skylda for det lave oppmøtet. For de som møtte opp, ble det en uforglemmelig vandring i oppholdsvær.

Høstmøte/Kulturminnedag: Tema for kulturminnedagen 2016 var Se hva vi kan. Kompetanse og kunnskap i kulturvernet. Det var arkivgruppa som la opp til skattejakt i Smølas historie søndag 25. september i Innsmøla skole. Et trettitalls personer fant veien til arrangementet. Eva Peggy Stensønes underholdt med sang, Inger Anne Rangnes orienterte om arkivet og arkivarbeidet, og Svein Rangnes og Karle Gjernes presenterte litt av Smøla sin posthistorie. Og det var utstilt mange godbiter fra arkivet, både tekster og bilder.

Hjemmesiden til historielaget: Har nå fått nytt ansikt utad. Det fungerer like godt på både PC, mobil og nettbrett.
Nytt er at vi legger ut navn på lag, foreninger, foretak og annet etter hvert som de blir ferdig registrert. Målet er også å legge ut innholdslistene, men foreløpig blir arbeidet med registrering prioritert.
Nyheter og informasjon blir lagt ut som vanlig.

 

Årsmelding 2016 Lokalhistorisk arkiv for Smøla

Arbeidsgruppa i 2016:
Inger Anne Rangnes- leder
Judy Rangnes - sekretær
Jarl Kåre Rangnes
Rannei Botten, representant for Nordmøre Museum
Magne Bastian Lervik, styrets representant

Arkivgruppa har hatt 4 møter der praktiske utfordringer, budsjett og avtaler og brukerregler har vært diskutert.

Hovedaktiviteten i 2016 har vært å få gjort arkivets innhold lettere tilgjengelig.

Alt arkivmateriell er sortert i hovedkategorier:
  81 ulike arkivenheter (Lag, foreninger, foretak o.l.) er registrert
140 arkivbokser er fylt og merket
  30 arkivbokser er pakket med aviser utgitt på Smøla
Alle arkivenheter er digitalt ført på arkivverkets anbefalte lister – et eksemplar ligger i arkivenhetens første boks.

Arkivenhetene er lagt ut fortløpende på Historielagets hjemmeside Under Arkiv – Registrerte lag, foreninger og foretak.

Alle tidligere lagrede aviser er ferdig klippet - med hjelp av besøkende på Åpent arkiv. 
Gjennom kommunens kulturetat og en person i språkpraksis, har vi fått skannet 6 protokoller fra Veiholmen fiskevær.

Vi har fått vedtatt avtaler for avlevering og deponering.
Vi har også fått vedtatt brukerregler og laget oversikt over arkivet.

Vi har montert to nye lysarmaturer i arkivrommet. Vi har også byttet to panelovner – én i arkivrommet etter besøk fra Interkommunalt arkiv som ikke anbefalte ovnen som sto i rommet, og én ved inngangen.

Arkivgruppa arrangerte Kulturminnedagen 2016 med tittelen: Skattejakt i arkivet. Her informerte vi om arkivet og viste smakebiter av det vi har arkivert. 30 personer møtte.

Arkivet har hatt åpent den andre tirsdagen i hver måned unntatt juli og desember. I alt er det registrert 55 besøkende.

Arkivet har søkt om midler utenfra og har i 2016 mottatt:
1000 kr fra Nordmøre Sparebank
3000 kr fra Smøla kommune – kulturmidlene
Vi har også fått koblet de to nye lysarmaturene gratis av Elektronor.

Takk til gruppas medlemmer, som med sine ulike styrker gjør at vi får gjennomført det vi planlegger.

Arbeidet videre:
    Fortsette sortering, registrering og pakking av arkivets materiell.
    Få ut informasjon om muligheten for bruk av Lokalhistorisk arkiv for Smøla.
    Etablering av prosedyrer og utarbeidelse av informasjon for utleie av møterommet.
    Gjøre arkivlistene tilgjengelig digitalt på Historielagets hjemmeside.
    Sortere arkivklipp.
 

Regnskap 2016

12. mai 2016 i Annies gjestekro på Dyrnes møtte 17 medlemer på årsmøtet.

Arkivgruppas Årsmeldingen for Lokalhistorisk arkiv , styrets forslag til årsmelding og regnskapet ble godkjent.

Valgene ble ledet av valgkomiteen og resultatet ligger under fanen Tilitsvalgte.

Budsjett og arbeidsprogram ble vedtatt.

Innkommet forslag om økning av kontingenten til kr 250 ble også vedtatt.

Etter årsmøtet viste Magne Bastian Lervik bilder og fortalte om slektsturen til USA høsten 2015.

 

Årsmelding 2015 Smøla Historielag

Styret i Smøla historielag har i 2015 vært:

Styreleder:  Magne Bastian Lervik
Nestleder:   Svein Gjøstøl
Sekretær:   Jan Ivar Vikhals
Kasserer:    Kåre Flataukan
Styremedlemmer: Else Jorunn Lillenes
                           Reidar Strand

Vara til styret:   

            Karle Gjernes
            Per Harald Ellevsøy
            Kjell Petter Walseth
            Roy Scott Heiersted


Det er avholdt 2 styremøter der det i alt er behandlet 11 saker, samt 3 enkeltsaker som er behandlet pr e-post.
Redaksjonen for Smølaminne 2014 har bestått av Judith Rogne, Roy Scott Heiersted, Magne Bastian Lervik og Svein Rangnes, som også har vært korrekturleser.
Styret takker redaksjonen for eksemplarisk utført arbeid og sier seg særs godt fornøyd med et innholdsrikt Smølaminne 2015, som ble lansert i forbindelse med Kulturminnedagen.
Stor honnør til åttendeklassen ved Smøla ungdomsskole som også denne gangen stilte opp og solgte 432 eksemplarer ved dørsalg.

Vårmøtet
Vårmøtet ble holdt på Gurisenteret 16. april der temaet var Smølværingen i steinalderen.
Kjell Brevik kåserte for omtrent 50 personer om steinalderbosetningene på Smøla og omkringliggende områder.
Det ble også anledning til å beskue flint- og steinredskaper fra Smøla, som til vanlig er oppbevart i Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Sommerturen
Sommerturen 21. juli ble til ved et samarbeid mellom Myrmuseet og Historielaget og gikk til Spillvalen. Selv om annonseringen av turen ble noe mangelfull, møtte det opp over 50 personer.
Tore Kuløy fortalte Spillvalens historie. Kåseriet i sin helhet er lagt ut på youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UaBy7XtaAg0
Etter kåseriet skulle det være overrekkelse av et bilde fra Spillvalen fra tidlig på 1900-tallet, men siden ingen av dagens eiere hadde anledning til å stille, ble dette gjort ved en senere anledning, Historielaget mottok i samme anledning en kopi av et maleri fra Spillvalen. Dette henger i dag på møterommet i Arkivet.

Kulturminnedagen 2015
kom til som et samarbeidsprosjekt mellom Smøla kommune, Smøla museum og Smøla Historielag.  
Tema for Kulturminnedagen 2015 var Nabolag: Mennesker, Kulturminner, Historie. Aktuelle datoer for arrangementet var fra sentralt hold satt til dagene mellom 12. og 20. september, men for Smølas vedkommende passet disse dagene dårlig. Etter mye fram og tilbake bestemte man seg for 11. november, som er Remembrance Day i Storbritannia. Et hovedtema var markeringen av bautaen på Dyrnes gamle gravsted der britiske marinegaster fra destroyeren Mary Rose ligger begravet.
Dato for markeringen ble ytterligere endret til 15. november. Det begynte med vandring opp Dyrnesdalen til gravstedet. Her ble det tradisjonell britisk valmuemarkering og tale for anledningen ved Ian Petch. Vandringen gikk så til Vestsmøla samfunnshus der det var underholdning av Smøla musikkorps og Gubbliners.Kulturprisen 2015 ble tildelt Kjell Egil Fredly. Smølaminne 2015 ble lansert for salg av elevene ved Smøla ungdomsskole.

Medlemsutvikling 2015:
Pr. 01.01.2015 hadde vi 157 medlemmer, og med en netto tilgang på 3 medlemmer hadde vi 160 medlemmer pr. 31.12.2015. Det er flere som har meldt seg inn, men det har vært noen utmeldinger og noen dødsfall slik at netto tilvekst er 3 medlemmer.

Årsmelding 2015 Lokalhistorisk arkiv i Smøla kommune

Aktiviteten i 2015 har vært preget av arbeidet med å organisere arkivets romløsning, ikke minst publikumsrommet, organisering og registrering av arkivets materialer, og dugnader.  Det er fortsatt stort fokus på å informere om avleveringsmuligheter for arkivstoff og det å få inn egnet arkivmateriale. Skanning og digital publisering av protokoller er arkivet i gang med. En komplett protokoll er så langt lagt ut på websiden. El-arbeid på kjøkkenet og ellers er ferdigstilt.  Et forslag til faste prosedyrer for mottakelse av arkivstoff er fremmet. Inger Anne Rangnes, arkivgruppens nyeste medlem, har bidratt med en formidabel innsats med organisering, merking og registrering av arkivets materialer.

Planer for 2016
-Fortsatt satsing på å ordne og registrere arkivets materiale
-Holde regelmessige annonserte dugnader
-Rydde hyller og anskaffe flere arkivbokser, forbedre takbelysning i arkivrommet
-Profilering og informasjon med fokus på avleveringsmuligheter
-Etablering av prosedyrer og utarbeidelse av informasjon for utleie av møterommet

Arbeidsgruppen i 2015
Magne Bastian Lervik, styrets representant, epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Inger Anne Rangnes, epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Jarl Kåre Rangnes, epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Judy Rangnes, epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Nordmøre Museum ved Rannei Botten, epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
I tillegg har mange andre deltatt i dugnader.

Regnskap